University of Oulu

Palvelukodissa asuvien ikääntyneiden henkilöiden kommunikoinnin ja nielemisen vaikeudet

Saved in:
Author: Mäkelä, Senni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809062741
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Mäkelä, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Hautala, Terhi
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli tarkastella palvelukodin asukkaiden kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien yleisyyttä, taustatekijöitä sekä ilmenemismuotoja. Lisäksi kartoitettiin asukkaiden saamien puheterapiapalveluiden yleisyyttä. Tutkimus toteutettiin Porin Palvelutalo Ruskahovissa kartoitustutkimuksena. Tutkimukseen osallistui 86 palvelutalon asukasta. Kerrosten hoitajat valitsivat tutkimukseen osallistuvat asukkaat erillisen ohjeistuksen avulla, jossa olivat tutkijan määrittelemät valintakriteerit. Asukas otettiin mukaan tutkimukseen, jos hänellä oli diagnosoitu esimerkiksi muistisairaus, aivoverenkiertohäiriö, afasia, kuulovamma, aivovamma, Parkinsonin tauti tai psykiatrisista sairauksista esimerkiksi masennus tai skitsofrenia. Lisäksi tutkimukseen otettiin mukaan henkilöt, joilla hoitajien arvioiden mukaan esiintyi erilaisia kommunikoinnin tai nielemisen vaikeuksia. Tämän jälkeen tutkija keräsi tietoja hoitajien valitsemien asukkaiden potilastiedoista erillisen tiedonkeruulomakkeen avulla. Tuloksista voidaan todeta sekä kommunikointivaikeuksien (94 %) että nielemisvaikeuksien (noin 50 %) olevan hyvin yleisiä palvelukodin asukkailla. Ongelmia puheen ymmärtämisessä esiintyi noin 80 %:lla ja puheentuoton vaikeuksia 93 %:lla asukkaista. Puheen ymmärtämisessä eniten vaikeuksia ilmeni monimutkaisten ohjeiden ymmärtämisessä, kun taas puheen tuottamisen vaikeudet ilmenivät useimmiten sananlöytämisvaikeuksina, toisteluna, automatisoituneiden ilmausten käyttönä ja sekavina puheina. Vain yksi asukkaista ei pystynyt kommunikoimaan puheen avulla. Todettu nielemisvaikeus oli hieman yli 25 %:lla asukkaista, kun taas jonkinasteisesta nielemisvaikeudesta kertovia oireita oli vajaalla 50 %:lla. Näitä nielemisvaikeuksista kertovia oireita olivat aspirointi, ruokailun yhteydessä esiintyvä yskiminen, vaikeudet lääkkeiden ottamisessa, vaikeudet ruokailun aloittamisessa sekä ohjeistuksen tai avun tarve ruokailussa tai nielemisprosessissa. Nielemisvaikeuksista kertovia toistuvia keuhkokuumeita oli ollut neljällä asukkaalla. Palvelukodin asukkaista noin 90 %:lla oli diagnosoitu jonkinasteinen muistisairaus. Muistisairaus oli yleisin aineistossa esille tulleista sairauksista. Muita yleisiä sairauksia olivat masennus (32 %), aivoverenkiertohäiriö (28 %) ja kuuloviat (23 %). Tulosten mukaan puheterapeutti ei ollut käynyt palvelukodissa yhdenkään asukkaan luona. Vain neljän asukkaan tiedoissa oli maininta puheterapeutin arvioinnista tai kuntoutuksesta. Tulokset viittaavat kommunikoinnin ja nielemisen vaikeuksien olevan yleisiä palvelukodissa asuvilla ikääntyneillä henkilöillä. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta puheterapiapalveluita olevan liian vähän tarjolla palvelukodin asukkaille. Tulokset kommunikoinnin ja nielemisvaikeuksien yleisyydestä sekä puheterapiapalveluiden riittämättömyydestä ovat suurilta osin yhteneviä aiempien tutkimusten kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Senni Mäkelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.