University of Oulu

Valmistusosaluettelon muodostaminen modulaariselle tuotteelle

Saved in:
Author: Laakko, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.7 MB)
Pages: 107
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809062751
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Laakko, 2018
Publish Date: 2018-09-06
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Niskanen, Juhani
Reviewer: Niskanen, Juhani
Korpela, Tapio
Description:
Valmet on tulevaisuudessa korvaamassa vanhan PDM-osaluettelorakenteen uudella Delmian avulla muodostettavalla valmistusosaluettelorakenteella eli MBOM:llä. Tämän työn tavoitteena oli selvittää Delmian tuomat mahdollisuudet ja rajoitteet MBOM:n muodostamiselle, simuloimalla MBOM:n muodostamista esimerkkituotteena käytettävälle perälaatikon tuotemallille. Delmian avulla MBOM voidaan yhdistää käytettävään CAD-malliin, joten työssä tutkittiin tämän mahdollisuuden tuomia etuja MBOM:n muodostamisessa ja muokkaamisessa. Työn tavoitteena oli myös tutkia perälaatikon moduulijakoa MBOM:n muodostamisen kannalta. Työn teoriaosuudessa käsitellään ensin eri perälaatikkotyyppien toimintaa ja rakenteita, jotta lukija saa hyvän käsityksen simuloinneissa käytettävästä esimerkkituotteesta. Tuoteperheen teoriaosassa perehdytään tuotealusta-ajatteluun moduuliperusteisissa ja skaalausperusteisissa tuoteperheissä. Lisäksi käydään läpi Valmetillakin käytettävää tuotemalliajattelua, mihin keskeisesti liittyy CAD-mallien parametrisointi ja skeleton-mallien käyttäminen. Viimeisessä teoriaosan kappaleessa perehdytään osaluettelorakenteiden kehitykseen ja menetelmiin, joiden avulla suunnitteluosaluettelo eli EBOM voidaan muuttaa MBOM:ksi. Lopuksi esitellään lyhyesti nykyaikaisia osaluettelojärjestelemiä. Tämän työn tutkimukset suoritettiin simuloimalla MBOM:n muodostamista Delmian avulla perälaatikon tuotemallille. Simulointien tavoitteena oli mahdollistaa tietojen siirtäminen suoraan CAD-mallista MBOM-nimikkeille, mikä toteutettiin erilaisten järjestelmään lisättyjen attribuuttien ja sääntöjen avulla. Simuloinneilla pyrittiin myös mahdollistamaan MBOM:n automaattinen muodostaminen CAD-mallin pohjalta, mitä ei kuitenkaan saavutettu servereissä esiintyneiden ongelmien takia. Simulointien aikana pohdittiin myös MBOM:n muodostamisen aiheuttamia rajoituksia perälaatikon moduulijakoon ja miten moduulijakoa tulisi muokata. Tämän työn tulokseksi saatiin paljon tietoa, miten MBOM:n muodostaminen tapahtuu ja miten CAD-malli tulisi rakentaa MBOM:n muodostamisen kannalta. Lisäksi työssä määriteltiin vaatimukset MBOM:n automaattisen muodostamisen toteuttamiseksi. Tämän työn aikana ilmeni joitakin ongelmia MBOM:n muodostamisessa, jotka Valmetin tulee ratkaista ennen virallisen pilottiprojektin aloittamista. Valmet tulee käyttämään tätä työtä ratkaistessaan edellä mainittuja ongelmia ja kehittäessään MBOM:n muodostamiseen tarkoitettua järjestelmää.
see all

Valmet is going to replace the old BOM structure managed in PDM software with new MBOM structure generated with Delmia. This master thesis aim was to find out the capabilities and problems which will occur when generating MBOM with Delmia. MBOM generating simulations were executed with using headbox as example product. Also, this study’s aim was to find out the effects this generating process cause to headbox modularity. In this thesis theory, different headbox structures and its effects to the paper making process were discussed. In product family topic, product platform in module-based and scale-based product families were introduced. Additionally, product model and mass customization were introduced. BOM topic is focused to developments of BOM structures and methods which were used to generate MBOM structure from EBOM structure. In addition, modern BOM generating systems were introduced with few words. In this thesis simulations were executed by generating MBOM for headbox product model with using Delmia. The simulations first target was to transform product data directly from CAD model to the MBOM items. The simulations second target was to enable the automatically generated MBOM for headbox product model, but because of server problems this was not achieved. Therefore, the requirements for automatically generated MBOM were introduced and Valmet will use this thesis to customize the system to enable automatically generated MBOM.
see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Laakko, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.