University of Oulu

Työtön voi olla kuka tahansa : työllisyys- ja tukipalveluiden toimivuus pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta

Saved in:
Author: Kolmonen, Anu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809082765
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kolmonen, 2018
Publish Date: 2018-09-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Puuronen, Vesa
Reviewer: Suorsa, Teemu
Alanko, Anu
Description:
Tutkimukseni eettisenä lähtökohtana on radikaalin tasa-arvon ajatus, jonka mukaan kaikki ihmiset ovat alusta asti yhdenvertaisia. Paulo Freiren väitöskirjatutkimuksesta Sorrettujen pedagogiikasta (1970, suom. 2005) sain eettisten lähtökohtien lisäksi toimintatutkimuksen metodisen idean. Näistä lähtökohdista käsin keräämääni empiiristä haastatteluaineistoa analysoin psykologisen itsemääräytyvyysteorian (Deci & Ryan, 2000) mukaisten teoreettisten käsitteiden kautta. Analyysimetodina käytän teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkin, kuinka työllisyys- ja tukipalvelut toimivat pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta, millaisia palveluita he tarvitsisivat ja onko työttömien mahdollista toteuttaa työllisyys- ja tukipalveluissa itsemääräytyvyysteorian mukaisia psykologisia perustarpeita. Työttömyys on tutkimuksessani työikäisen ja -kykyisen henkilön ei-toivoma, palkkatyön ulkopuolinen tila. Tutkimuksen tulokset tukivat osittain oletusta, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa palveluissa ei juurikaan ole sijaa itsemääräytyvyysteorian mukaisten psyykkisten perustarpeiden toteuttamiselle. Tutkimukseni mukaan te-palveluissa pitkäaikaistyöttömien itsemääräytyvyysteorian mukaiset perustarpeet tulivat kyseenalaistetuiksi ja osittain jopa kiistetyiksi. Muissa työllisyys- ja tukipalveluissa itsemääräytyvyysteorian mukaisille yksilön psykologisille perustarpeille sen sijaan näyttäisi olevan tilaa ja mahdollisuuksia toteutua. Muissa työllisyys- ja tukipalveluissa ongelmiksi muodostuivat palveluihin pääseminen ja tiedon saaminen. Pitkäaikaistyöttömille suunnatuissa palveluissa vaikuttaisi olevan sekä rakenteellisia että periaatteellisia ongelmia: palveluita joko ei ole saatavilla, tiedon saaminen niistä on vaikeaa tai palveluissa ei ole riittävästi työntekijöitä, määrärahoja tai muita resursseja. Palveluiden lähtökohdissa ja yhteiskunnallisessa työttömyyttä koskevassa päätöksenteossa ongelmallisena näyttäytyy ihmiskuva, jonka varaan palveluita ja päätöksiä rakennetaan. Tämän tutkimuksen valossa pitkäaikaistyöttömiä syyllistetään ja asetetaan vastuuseen palkkatyön puuttumisesta.
see all

The ethical starting point of my research was the idea of radical equality, according to which all humans are equal. From Paulo Freire’s dissertation Pedagogy of the oppressed (1970, 2005), I got the methodical idea of action research. I analyze the empirical material collected from these starting points by using the theoretical concepts of psychological self-determination theory (Deci & Ryan, 2000). As an analytical method I use theory-based content analysis. I study how employment and support services work from the point of view of the long-term unemployed, what kind of services they would need, and whether the unemployed could fulfill the psychological basic needs of self-determination theory in the employment and support services. Unemployment in my research is an unwanted state outside of an working age- and capable person. The results of the research partly supported the assumption that services designed for long-term unemployed hardly offer room for the fulfillment of the psychological basic needs defined in self-determination theory. According to my research, the basic needs of the long-term unemployed self-determination theory in the context of employment and economic development services became questioned and partly even controversial. In other employment and support services there seems to be room and possibilities for fulfillment of psychological basic needs of the individual. Problems in other employment and support services were access to services and lack of information. Services targeted at long-term unemployed seem to have both structural and principal problems: services are either unavailable, information about services is lacking or understaffed, underfinanced or otherwise under-resourced. In the decision-making process of unemployment services the problem seems to be an image of the being, on which the services and decisions will be built. In the light of this study, the concept of human being of the services and political discourse put the blame of unemployment on the long term unemployed themselves.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anu Kolmonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.