University of Oulu

IoT:n käyttöönoton mahdollisuudet ja haasteet terveydenhuollossa

Saved in:
Author: Putila, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 26
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809132775
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Putila, 2018
Publish Date: 2018-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
IoT, eli esineiden internet on 2000-luvulla suureksi puheenaiheeksi noussut teknologinen ilmiö. Ideana IoT:ssa on nimensä mukaisesti erilaisten laitteiden, kuten sensoreiden ja monitorien yhdistäminen internettiin. Luodun verkon avulla on mahdollista muodostaa niin sanottuja älykkäitä järjestelmiä, jotka voivat helpottaa ihmisten elämää hyvinkin laaja-alaisesti. Tässä työssä tarkastellaan IoT:n käyttömahdollisuuksia ja haasteita terveydenhuollon näkökulmasta. Kasvavan ja ikääntyvän väestön tuomat kuormitukset terveydenhuollolle tulevaisuudessa ovat suuria. Uudet teknologiat, kuten itseohjautuvat terveydentilan seurantalaitteet kuitenkin mahdollistavat terveydenhuollon tehostamisen tulevaisuudessa uudelle tasolle. Älylaitteiden mahdollisuuksista terveydenhuollossa on jo olemassa paljon tietoa ja kirjallisuutta, eikä sen potentiaalista ole epäilystä. Tämän tutkielman tarkoituksena onkin pohtia myös niitä seikkoja, jotka hidastavat uuden teknologian käyttöönottoa terveydenhuollossa. IoT:ta voidaan hyödyntää terveydenhuollossa monipuolisesti, esimerkiksi jatkuvaa tarkkailua vaativien potilaiden hoidossa. Useissa tapauksissa uusia teknologioita hyödyntämällä voidaan tarjota enemmän palveluita vähemmillä resursseilla. Erityisesti henkilöstöresurssien tarvetta voidaan vähentää erilaisten toimenpiteiden automatisoinnin avulla. Uusien teknologioiden käyttöönotto terveydenhuollon alalla on kuitenkin vaativa prosessi, johtuen esimerkiksi terveydenhuollon palveluiden luonteesta. Haasteita IoT:n käyttöönotolle on löydetty esimerkiksi tietoturvaan, loppukäyttäjiin ja organisaatioihin liittyvistä asioista. Käsiteltävät potilastiedot ovat erittäin arkaluontoisia, eikä täyttä varmuutta monimuotoisen verkon tietoturvasta ole vielä kehitetty. Loppukäyttäjiin ja organisaatioihin liittyen haasteena ovat esimerkiksi erilaiset asenteet digitalisaatiota kohtaan. Myös internetin käyttömahdollisuudet voivat asettaa haasteita erityisesti vanhuksiin liittyvissä terveydenhuollon teknologisissa sovellutuksissa. Tämän lisäksi suurena haasteena voidaan pitää kustannustehokkuutta, sillä esimerkiksi uuden teknologian integroiminen jo olemassa oleviin tietojärjestelmiin voi muodostua yllättävän kalliiksi.
see all

IoT (Internet of things) is a technological innovation that has become a big phenomenon in 21st century. The idea of this technology is to conduct different kind of devices such as sensors and monitors to internet. This created network of devices makes it possible to apply different kind of smart systems, that can make peoples everyday life much easier. This thesis discusses about the possibilities and challenges of implementing IoT to healthcare. Growing and aging population has staged public healthcare to a challenging situation. New technologies, such as remote monitoring devices are in key position in the future with their ability to make the healthcare services more efficient. There has been a lot of discussion about the possibilities of smart devices and the potential is obvious. That is why the purpose of this study is also to examine what is slowing down the digitalization in healthcare industry. IoT can be used in healthcare by multiple ways, for example treating patients who need constant observation. In many cases new technologies can provide more service with less resources. Especially human resources can be saved by automating different kind of actions. However, implementing new technologies to the industry as critical as health care is a very heavy process. Major challenges for implementing IoT to health care has been found in various categories. For example data security, healthcare organisations and end users of services have been recognized to set their own challenges for digitalization. Patient data that is handled in healthcare is very sensitive and there has been no absolute insurance of the security for IoT. Different kind of attitudes against digitalization can raise challenges among the organizations and end users. Also the ability to use internet and new technologies can be a major issue considering the aging population. For the last, but not least there has been discussion whether the implementation can be performed cost effectively or not. Integrating new technologies to existing information systems has been found as an expensive issue.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Putila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.