University of Oulu

”Koulujen poikaongelma — poikien kouluongelma” : poikien koulumenestykseen vaikuttavia tekijöitä Suomessa

Saved in:
Author: Horsma, Iiro1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.1 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809132781
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Horsma, 2018
Publish Date: 2018-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Viimeisen noin kymmenen vuoden aikana kehittyneissä länsimaisissa sivilisaatioissa poikien koulumenestys tyttöihin nähden on romahtanut. Tämä on käynyt ilmi sekä tuoreimpien PISA-tulosten että paikallisten havaintojenkin myötä. Suomessa ilmiön volyymi on kuitenkin ollut voimakkaampi kuin missään muussa mitatussa maassa. Tyttöjen ja poikien väliset erot akateemisessa osaamisessa ja koulumenestyksessä ovat kasvaneet Suomessa koko 2000-luvun sellaisella tahdilla, että sen aiheuttamat lieveilmiöt, kuten nuorten miesten syrjäytyminen sekä yliopistojen naisvaltaistuminen, ovat jo nähtävissä. Tässä tutkielmassa on jaoteltu sekä esitelty erilaisten tekijöiden vaikutuksia poikien koulumenestykseen Suomessa. Tutkielman keskeisimpänä tavoitteena oli jäsentää ja kuvailla poikien akateemiseen onnistumiseen vaikuttavia faktoreita niin fysiologis-psykologisista, sosiaalisista kuin yhteiskunnallisista näkökulmista tarkasteltuna. Aiheen ollessa näinkin laaja ja monisyinen, tutkielmassa voitiin keskittyä kuhunkin tekijään vain tietyn verran, eivätkä erittäin yksityiskohtaiset analyysit aiheista olleet tässä tapauksessa mahdollisia. Tutkielman ansioksi voitaneen kuitenkin lukea se, että se on ensimmäisiä laadittuja tekstejä jossa aihetta käsitellään kokonaisvaltaisemmin. Keskeisimmiksi poikien koulumenestykseen vaikuttaviksi tekijöiksi nousevat ainakin poikien persoonallisuustekijät, vallitseva mieskulttuuri, vanhempien- ja ystävien vaikutukset sekä pojille epäedulliset koulutuspoliittiset ratkaisut. Tutkielmaa luettaessa on kuitenkin ensiarvoisen olennaista pitää mielessä, ettei yksikään mainituista faktoreista vaikuta poikien koulumenestykseen ja akateemiseen osaamiseen yksinään. Voisi sanoa, että kaikki tässä tutkielmassa mainitut tekijät ovat läsnä jokaisen suomalaisen poikaoppilaan elämässä, ja ne yhdessä määrittelevät sen, miten yksilö koulussa menestyy.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iiro Horsma, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.