University of Oulu

Lasten merkitykselliset paikat : mitä ne ovat ja mistä ne rakentuvat?

Saved in:
Author: Juopperi, Maria1; Jylhä-Ollila, Sari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809142797
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Juopperi; S. Jylhä-Ollila, 2018
Publish Date: 2018-09-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Paikka ja tila ovat maailmamme perusrakennusosia, joten ne nähdään usein itsestään selvinä ja ilman suurempaa merkitystä. Paikkojen syvällisempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että ne ovat monin eri tavoin sidoksissa ihmisiin ja ihmiset niihin. Paikka on keskeinen osa ihmistä, hänen identiteettiään ja elämäänsä. Paikkoihin liittyvät kokemukset ja niihin kohdistuva kiintymys muokkaavat sitä, keitä ja millaisia me olemme.

Tässä kandidaatintutkielmassa selvitetään, mitkä paikat ovat lapsille tärkeitä ja merkityksellisiä. Lisäksi kuvataan niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat paikkojen merkityksen muodostumiseen. Tutkielman tutkimuskysymykset ovat siis ”minkälaiset paikat ovat lapsille merkityksellisiä?” ja ”mitkä tekijät vaikuttavat paikkojen merkityksen rakentumiseen?”.

Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jossa käytetään lähteenä kansainvälisiä ja kotimaisia tieteellisiä julkaisuja. Lähdemateriaalien pohjalta jäsennetään ja luodaan kokonaiskuvaa siitä, mitkä paikat ovat lapsille tärkeitä. Vastaavasti kuvataan myös paikkojen merkityksellisyyden taustalla olevia syitä ja tekijöitä.

Lapsille merkityksellisiä paikkoja ovat koti ja oma huone, harrastuksiin liittyvät paikat sekä erilaiset luonnonympäristön paikat. Myös sellaiset paikat, joita lapset voivat itse muokata, ovat monille merkityksellisiä. Paikat, joissa on mahdollisuus olla muilta piilossa tai näkymättömissä, ovat niin ikään tärkeitä. Merkitykselliset paikat voivat olla myös kokonaan tai osittain kuviteltuja.

Paikkojen merkityksen muodostumisessa on oleellista niiden tarjoama tilaisuus rauhoittumiseen ja omien ajatusten selvittelyyn. Paikkoihin liittyvät sosiaaliset toiminnot ja yhdessäolo ovat huomattava tekijä siinä, että paikka nähdään merkityksellisenä. Monien paikkojen kohdalla merkityksellisyys rakentuu niiden mahdollistamien aktiviteettien kautta. Myös paikkojen tarjoamat kontrollin ja toimijuuden tunteet tekevät niistä merkityksellisiä.

Lapset siis kiinnittyvät moniin erilaisiin paikkoihin ja monista eri syistä. Lasten paikkojen monet muodot ja merkitykset kuvaavat vahvasti sitä, että lapset ovat osaavia ja kykeneviä sosiaalisia toimijoita. Lapset valitsevat paikkoja omien tarpeidensa, ajatustensa ja mieltymystensä mukaan. Lasten merkityksellisiä paikkoja tai syitä niiden tärkeyteen on mahdotonta määrittää ilman, että tarkastelussa huomioidaan lasten omat näkemykset asiasta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Juopperi; Sari Jylhä-Ollila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.