University of Oulu

The possible effects of adversity on children and understanding how children recover displaying resilience

Saved in:
Author: Roti, Magdalena1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 49
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201809262829
Language: English
Published: Oulu : M. Roti, 2018
Publish Date: 2018-09-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
The purpose of this bachelor’s thesis is to explore what are the possible effects of adversity on children focusing mainly on psychological trauma and post-traumatic stress disorder (PTSD). Along with these themes this work aims to provide some understanding on how children during adversities recover displaying remarkable resilience. All these will be answered through the primary and the secondary research question of this thesis: 1. What are the possible effects of adversity on children? and 2. How children deal with adversity displaying resilience and what are some of the protective factors for children’s mental health? The global refugee crisis of autumn 2015 led Finland to receive a record number of people as asylum-seekers and refugees reaching the amount of 32 476 people. Today, an unprecedented 68.5 million people around the world have been forced to flee their homes and countries. The numbers are growing constantly and the amount of children who have become refugees is shocking. Children as a group is the most vulnerable when considering traumatic experiences and traumatisation. Trauma is caused by an extremely anxious situation where one’s normal capacities are exceeded. There is a prevalence of cognitive, social and affective impact of war exposure on children which calls for more multi-dimensional prevention and recovery. Resilience may be understood as an ability to overcome hardships due to the interaction of some personal and environmental factors. The refugee experience consists of a complex combination of multiple stressors and losses along with the traumatic events. School context has been regarded as one of the potential cornerstones to develop children’s resilience through positive school experiences, classroom belongingness and perceived social support.
see all

Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tarkastella, mitkä ovat suurten menetysten mahdolliset vaikutukset lapsiin. Erityisesti tarkastelen traumaa ja traumaperäistä stressihäiriötä (PTSD). Lisäksi, tämä työ pyrkii tarjoamaan tietoa ja ymmärrystä siitä, miten lapset selviävät suurista menetyksistä osoittaen resilienssiä. Näihin aiheisiin etsitään tietoa vastaamalla ensisijaiseen ja toissijaiseen tutkimuskysymykseen: 1. Mitkä ovat suurten menetysten mahdolliset vaikutukset lapsiin? ja 2. Miten lapset selviävät suurista menetyksistä ja vastoinkäymisistä osoittamalla resilienssiä ja mitkä tekijät suojaavat lasten psyykkistä hyvinvointia? Vuoden 2015 suuri pakolaiskriisi maailmalla vaikutti myös Suomen turvapaikanhakija- ja pakolaismäärään, jolloin Suomeen saapui yllättäen 32 476 ihmistä etsien turvapaikkaa. Nykyään 68.5 miljoonan ihmisen ennennäkemätön määrä ympäri maailmaa on pakotettu jättämään heidän kotinsa. Pakolaislasten suuri määrä on erittäin huolestuttava, sillä lapset ovat kaikista haavoittuvin ryhmä. Trauma syntyy erittäin stressaavasta tilanteesta, jossa yksilön perusvoimavarat ylittyvät. Kognitiiviset, sosiaaliset sekä affektiiviset sodan vaikutukset lapsiin vaativat moniulotteisempaa ehkäisyä ja toipumismenetelmiä. Resilienssillä viitataan kykyyn päästä yli vaikeuksista johtuen yksilön ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden vuorovaikutuksesta. Pakolaismatka ja kokemus on monen stressitekijän ja menetyksen yhdistelmä traumaattisten kokemusten lisäksi. Koulumaailma on nähty yhtenä potentiaalisena kulmakivenä lapsen resilienssin kehittymisen näkökulmasta positiivisten kokemusten, kuuluvuuden, sekä saadun sosiaalisen tuen myötä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Magdalena Roti, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.