University of Oulu

Nuorten työntekijöiden työhyvinvoinnin johtaminen

Saved in:
Author: Junell, Tero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810032852
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Junell, 2018
Publish Date: 2018-10-04
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Väyrynen, Seppo
Reviewer: Väyrynen, Seppo
Description:
Diplomityön tarkoituksena on syventyä nuorten työntekijöiden työhyvinvointiin ja siihen vaikuttamiseen. Työ jakautuu kahteen eri osa-alueeseen teoreettiseen ja kokeelliseen. Teoreettisessa osiossa syvennyttiin sairauspoissaolojen kehittymiseen ja keinoihin, joilla voidaan vaikuttaa sairauspoissaolojen määrään. Sairauspoissaolojen määrässä huomattiin selkeä poikkeama maailman taloudellisen tilanteen muutoksissa erityisesti matalasuhdanteiden aikoina. Työnantajille on tarkasti määritelty työntekijöiden oikeudet ja velvoitteet, jotka ovat hyvin lakisääteisiä. Näitä ovat muun muassa työturvallisuus- ja työaikalaki. Työnantajien ja työntekijöiden toimintaa ja velvollisuuksia on myös ohjaamassa työaikalaki, työehtosopimukset ja paikallinen sopiminen. Teoreettisessa osiossa työhyvinvointi ja työssä viihtyminen nousivat erityisen tärkeiksi kriteereiksi. Työntekijät kokevat innostavan ja suvaitsevan työympäristön yhdeksi työssä jaksamisen kriteeriksi. Psyykkinen ja henkinen kuormittavuus on noussut 2000- luvulla todella merkittäväksi työpaikkojen sairauspoissaolojen syyksi. Tähän voidaan vaikuttaa hyvällä ja ennakoivalla työkykyjohtamisella ja näin saada työntekijät jaksamaan paremmin työelämässä ja vähentämään sairauspoissaoloja. Työntekijöiden hyvän työkykyjohtamisen ansiosta voidaan saada nykyisistä työntekijöistä tuottavampia ja työntekijät kokemaan olonsa merkityksellisiksi yrityksessä. Tähän merkityksellisyyden kokemuksen tuntemukseen yritykset pystyvät vaikuttamaan strategisella työkykyjohtamisella, jossa yrityksellä on selvät toimintatavat ja suunta, kuinka heidän yrityksessään esimiehet toimivat. Kokeellisessa osiossa tarkasteltiin Vastuullisen kesäduunikampanjan keräämää aineistoa ja analysoitiin nuorten kokemaa työhyvinvointia. Aineistosta käsiteltiin ensin valittuja yksittäisiä kysymyksiä, joiden perusteella kampanjaan osallistuneet yritykset kohtelevat nuoria kesätyöntekijöitä tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Yritykset hoitavat hyvin nuorten ohjeistuksen ja antavat heille hyvät valmiudet työskennellä heillä. Useampaa muuttujaa tarkastellessa muuttujien välisiä yhteyksiä löydettiin faktorianalyysistä. Faktorien selitysaste jäi kuitenkin vähäiseksi. Regressioanalyysissä tavoitteena oli löytää yhtäläisyyksiä saman tyyppisien muuttujien välille. Korrelaatioita aineistosta löydettiin, mutta korrelaatiot jäivät suhteellisen vähäisiksi. Työn perusteella voidaan todeta, että tutkimukseen osallistuneiden yritysten työhyvinvoinnin johtaminen on hyvinkin edistyksellisellä tasolla. Vastuullinen Kesäduuni-kampanja on kerännyt hyvin merkittävää aineistoa, joka on selittämässä nuorten kokemaa työhyvinvointia. Heidän kokemansa työhyvinvointi on hyvällä tasolla, mikä selvisi yksittäisten kysymysten analysoinnin perusteella. Usean muuttujan tarkastelu toi esille piileviä muuttujia, joiden selvittäminen vaatisi lisää erilaista tutkimusaineistoa. Kampanja on hyvin merkittävä aineiston keräysmenetelmä, jonka avulla selvitetään nuorten kokemaa työhyvinvointia. Yrityksissä oleva työntekijöiden johtamisen kulttuuri on korkealla tasolla ja lisäksi nuoria kesätyöntekijöitä kohdellaan hyvin tasavertaisesti vakituisessa työsuhteessa olevien työntekijöiden kanssa.
see all

The purpose of this thesis is to deepen the workplace wellbeing of young workers and influence them. The work is divided into two different theoretical and experimental areas. The theoretical part deepened the development of sickness absences and the means that could affect the number of sick leave absences. There was a clear deviation from the number of sick leave absences in the changes in the world’s economic situation, especially in the periods of the lamas. Employers are well-defined as workers’ rights and obligations, which are very statutory, such as the Act on Occupational Safety and Work Orders. The work and responsibilities of employers and employees are also being governed by working time law, collective agreements and local agreement. In the theoretical part, well-being at work and job satisfaction became a particularly important criterion. Employees feel an inspirational and tolerant working environment as one of the criteria for coping with work. Psychological and mental loads have risen in the 21st century to a truly significant role as a cause of absenteeism in job vacancies. This good and proactive work ability management can influence and enable employees to get better in working life and reduce sick leave. Employee good work ability management can make existing employees more productive and make employees feel relevant to the company. With this sense of experience of relevance, companies can influence strategic work ability management, where the company has clear ways of doing business and how the superiors work in their business. The experimental section looked at the material collected by responsible Summer Campaign and analyzed the well-being at work experienced by young people. The material was first dealt with selected individual questions that enabled the participating companies to treat young summer workers equally with other employees. Businesses handle the guidelines of young people well and give them good skills to work with them. When looking at more variables, the variables were discovered by factor analysis. However, the explanation of factors was negligible. The aim of regression analysis was to find similarities between the same types of variables. Correlations of the material were found, but the correlations remained relatively low. Based on the work, it can be concluded that the wellbeing of well-being of the participating companies is at an advanced level. The responsible Summer Campaign has collected very important material, which is explaining the well-being at work experienced by young people. The experience of well-being at work is at a good level, which was solved by analyzing individual questions. Multivariate review revealed hidden variables, which would require additional research material to be investigated. The campaign is a very important method of gathering data to help people with well-being at work. The company’s work management culture is at a high level, and young talented workers are treated very equally with permanent employees.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tero Junell, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.