University of Oulu

Business education in transition : a phenomenographical study on Oulu Business School teachers’ perceptions of sustainability and responsibility

Saved in:
Author: Huovinen, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810062892
Language: English
Published: Oulu : A. Huovinen, 2018
Publish Date: 2018-10-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Järvelä, Maria-Liisa
Reviewer: Järvelä, Maria-Liisa
Peltonen, Jouni
Räsänen, Rauni
Description:
Enhancing sustainable development in the society can be regarded as a key factor in providing a good and safe future for the coming generations. The business sector can be seen as an actor that has a great role to play in doing so. However, business education seems to still have a long way to go before reaching the goal of educating business professionals that take sustainability and responsibility into account as core values in business. The aim of this study is to investigate what the perceptions of the (10) teachers of Oulu Business School in Finland are on sustainability and responsibility, how they have implemented sustainability and responsibility in their teaching, what kinds of challenges they have faced in doing so and how could implementing these topics be enhanced in Oulu Business School. One of the aims of the study is also to find out how the teachers perceive the contradiction between the goals of sustainability and responsibility and on the other hand the goals of neoclassical economic theory that is the prevailing paradigm within business schools. This has been done by utilizing phenomenographical methodology that is interested in people’s conceptions, perceptions and experiences. The teachers have been interviewed in Oulu, Finland, in May and June of 2017. The data has been analyzed by categorizing the utterances into a pool of meanings and by dividing these utterances into further categories which formed the outcome space. The findings of the study show that the teachers of Oulu Business School see sustainability and responsibility as important topics per se. However, the ways in which they see that these topics should be enhanced in the society and who should be responsible for it are different. Some of the teachers see that business school teachers have a great agency in sustainability and responsibility whereas others find that other actors in the society and other teachers in the business school should take responsibility of these issues. It can be argued that some of the perceptions are outsourcing and represent a neoclassical economic paradigm whereas other perceptions represent a change agent perspective that seems to be in line with an ecological modernization paradigm. Based on the empirical findings of this study and on previous research on the subject, the possibilities of critical pedagogy in enhancing sustainability and responsibility in business education are being discussed in the end of the study and practical suggestions for doing so are given at the levels of curriculum as well as teaching and study methods.
see all

Kestävän kehityksen edistämistä yhteiskunnassa voidaan pitää keskeisenä tekijänä hyvän ja turvallisen tulevaisuuden takaamisessa tuleville sukupolville ja liiketoiminta-alan voidaan nähdä olevan tässä avainasemassa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kauppatieteiden koulutuksella on vielä matkaa tavoitteeseensa kouluttaa liike-elämän ammattilaisia, jotka ottavat kestävyyden ja vastuullisuuden huomioon liiketoiminnan keskeisinä arvoina. Tämän tutkimustyön tarkoitus on selvittää, mitkä ovat Oulun yliopiston kauppakorkeakoulun opettajien (10) käsitykset kestävyydestä ja vastuullisuudesta, miten he ovat toteuttaneet kestävyyttä ja vastuullisuuta omassa opetuksessaan, millaisia haasteita he ovat kokeneet siinä, ja miten näiden aiheiden toteuttamista voitaisiin edistää Oulun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on myös selvittää, miten opettajat käsittävät ristiriidan kestävyyden ja vastuullisuuden tavoitteiden ja kauppakorkeakouluissa vallitsevan ajatusmallin, uusklassisen taloustieteen tavoitteiden välillä. Tutkimus on tehty hyödyntämällä fenomenografista tutkimusmenetelmää, joka on kiinnostunut ihmisten käsityksistä, ymmärryksestä ja kokemuksista. Opettajia on haastateltu Oulussa touko- ja kesäkuussa 2017. Tutkimustiedot on analysoitu lajittelemalla ilmaisut merkitysyksikköjen joukoksi ja jakamalla nämä ilmaisut eteenpäin kategorioiksi, jotka muodostavat tulosavaruuden. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että Oulun kauppakorkeakoulun opettajat näkevät kestävyyden ja vastuullisuuden itsessään tärkeinä aiheina. Heillä on kuitenkin erilaisia näkemyksiä siitä, miten näitä aiheita tulisi edistää yhteiskunnassa, ja siitä, kenen tulisi olla siitä vastuussa. Joidenkin opettajien mielestä kauppakorkeakoulun opettajilla on suuri vaikutusmahdollisuus kestävyydessä ja vastuullisuudessa, kun taas toisten mielestä muilla yhteiskunnan ja kauppakorkeakoulun tekijöillä ja yksilöillä tulisi olla vastuu näistä asioista. Voidaan väittää, että osa käsityksistä on ulkoistavia ja edustaa uusklassista taloustieteellistä ajatusmallia, kun taas osa käsityksistä edustaa muutosagentti-näkökulmaa, joka vaikuttaa olevan yhteneväinen ekologisen modernisaation ajatusmallin kanssa. Tämän työn empiiristen tutkimustulosten ja aiempien kriittistä pedagogiikkaa koskevien tutkimusten perusteella työn lopussa kartoitetaan kriittisen pedagogiikan mahdollisuuksia kestävyyden ja vastuullisuuden edistämisessä kauppatieteiden koulutuksessa ja annetaan käytännön ehdotuksia tämän toteuttamiseksi niin opetussuunnitelmatasolla kuin opetuksen ja oppimismetodien tasolla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Huovinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.