University of Oulu

Experienced and described challenges in pre-service teachers’ collaborative learning

Saved in:
Author: Manninen, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 78
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201810062896
Language: English
Published: Oulu : K. Manninen, 2018
Publish Date: 2018-10-09
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Näykki, Piia
Reviewer: Vuopala, Essi
Näykki, Piia
Description:
This master’s thesis provides an overview of challenges that pre-service teachers experience and describe during collaborative learning in mathematics. Previous research has indicated that groups can be expected to be more effective in solving problems than individuals. On the other hand, working collaboratively can be hard work both emotionally and intellectually, leading to challenges that can potentially hinder learning or ideally improve it if appropriately addressed. The purpose of this work is to examine what kinds of challenges pre-service teachers experience during collaborative learning situations and how do they describe their challenges during discussions, which were prompted by a script designed to support collaborative learning. This master’s thesis is part of the PREP21 -research project (Preparing teacher students for 21st century learning practices). The sample for this work is first-year pre-service teachers (N = 20) who studied in groups of four during three collaborative mathematical tasks. Participants were attending their first course in mathematics education at a Finnish university. The results show that groups had 1) cognitive challenges related to content understanding, 2) cognitive challenges related to task understanding, 3) communication challenges, 4) emotional and motivational challenges, and 5) working challenges. The students described cognitive, working, and emotional and motivational challenges during script discussions. All types of challenges that were experienced during group work were not described during scripts. In general, the data showed that students did not describe their challenges in detail. On the other hand, there were challenges that were not expressed until scripted discussions. Thus, scripted discussions gave opportunities to bring up issues that were not spontaneously mentioned during group working. The significance of this work falls upon people who are interested in collaborative learning especially concerning pre-service teachers. Identifying this subject is paramount for constructing deeper understanding about challenges in collaborative learning, which is needed in creating functional learning circumstances and preparing for collaborative school culture.
see all

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan haasteita, joita luokanopettajaopiskelijat kokevat ja tunnistavat matematiikan yhteisöllisissä oppimistilanteissa. Aiempi tutkimus on osoittanut, että ryhmien voi olettaa olevan ongelmanratkaisussa yksilöitä tehokkaampia. Toisaalta yhteisöllisesti työskenteleminen voi olla kognitiivisesti ja emotionaalisesti haastavaa. Tämän työn tarkoitus on selvittää, millaisia haasteita luokanopettajaopiskelijat kokevat yhteisöllisen oppimistilanteen aikana ja kuinka he kuvailevat haasteitaan vaiheistetun, oppimista tukevan keskusteluohjeistuksen eli skriptin avulla. Tämä pro gradu -tutkielma on osa PREP21 -tutkimusprojektia (Preparing teacher students for 21st century learning practices). Tutkielmani aineisto koostuu ensimmäisen vuoden luokanopettajaopiskelijoista (N = 20), joiden työskentelyä neljän hengen ryhmissä kolmen yhteisöllisen matemaattisen tehtävän parissa videoitiin. Osallistujat suorittivat ensimmäistä matematiikan didaktiikan kurssia suomalaisessa yliopistossa. Tulosten mukaan ryhmät kokivat tehtävätyöskentelynsä aikana 1) sisältöymmärrykseen liittyviä kognitiivisia, 2) tehtävänymmärrykseen liittyviä kognitiivisia, 3) kommunikaatioon liittyviä, 4) emotionaalisia ja motivationaalisia ja 5) työskentelyyn liittyviä haasteita. Opiskelijat eivät keskustelleet kaikista kokemistaan haasteista skriptikeskusteluiden aikana, vaan he kuvailivat ainoastaan kognitiivisia, emotionaalisia ja motivationaalisia sekä työskentelyyn liittyviä haasteita. Aineistosta ilmeni, että opiskelijat eivät kuvailleet haasteita yksityiskohtaisesti. Toisaalta opiskelijat saattoivat mainita skriptikeskusteluiden aikana sellaisia haasteita, joita he eivät olleet ilmaisseet työskentelyn aikana. Näin skriptikeskustelut tarjosivat mahdollisuuden käsitellä asioita, jotka olivat työskentelyn aikana mahdollisesti jääneet käsittelemättä. Tämä tutkielma on merkityksellinen erityisesti yhteisöllisestä oppimisesta kiinnostuneiden sekä luokanopettajaopiskelijoiden näkökulmasta. Yhteisöllisen oppimisen haasteisiin liittyvän ymmärryksen syventäminen on tärkeää kehitettäessä toimivia oppimisympäristöjä ja valmistautuessa tulevaisuuden yhteisölliseen koulukulttuuriin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Manninen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.