University of Oulu

Hyvinvoinnin tukeminen ravitsemuskasvatuksen avulla varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Turkki, Sonja-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 42
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811022958
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-M. Turkki, 2018
Publish Date: 2018-11-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani aihe on lapsen hyvinvoinnin tukeminen ravitsemuskasvatuksen avulla varhaiskasvatuksessa. Tutkielmassani käsittelen hyvinvointia ravitsemuksen näkökulmasta ja ruokakasvatuksen järjestämistä varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (2016), varhaiskasvatuslain (2015/580), vuoden alussa ilmestyneen varhaiskasvatuksen ruokasuosituksen (2018) ja hankintasäädösten velvoittavuuden näkökulmasta. Varhaiskasvatuksen yhtenä tavoitteena on lapsen hyvinvoinnin tukeminen, terveellisiin elämäntapoihin ohjaaminen sekä arjen taitojen opettelu. Ravitsemuskasvatus on yksi keskeisistä menetelmistä, jonka avulla voidaan monipuolisesti toteuttaa varhaiskasvatukseen asetettuja tavoitteita. Olen perehtynyt aiheeseen sisällönanalyysin avulla tutustuen tuoreeseen varhaiskasvatusta ja ravitsemuskasvatusta ohjaavaan materiaaliin sekä tutkielmani aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja tutkimuksiin. Olen pyrkinyt käyttämään hyödykseni uusinta, lähinnä 2010-luvun materiaalia, kuvaamaan ilmiötä mahdollisimman tarkasti ja tekemään analyysin perusteella päätelmiä ravitsemuskasvatuksen toteuttamistavoista ja vaikutuksista lapsen hyvinvointiin. Tutkijan henkilökohtaiset valinnat ohjaavat tutkimuksen suuntaa ja olenkin tehnyt valintoja jo aiheeni rajauksella. Olen kuitenkin kerännyt ja analysoinut aineistoni asianmukaisesti ja objektiivisesti sekä tuonut esille aiheen monipuolisesti eri näkökulmista. Olen valinnut tutkimukseeni vain luotettavaksi toteamiani lähteitä ja noudattanut eettisiä periaatteita tutkielmaani tehdessä. Viime vuosina varhaiskasvatuksen vaatimukset ovat lisääntyneet ja velvoitteisiin täytyy vastata myös ruokakasvatuksen toteuttamisen osalta. Ravitsemuskasvatus ei ole vain hyvien pöytätapojen opettelua, sillä käsite pitää sisällään ruokailutapojen lisäksi muun muassa ruoan suunnitteluun, valmistamiseen ja arviointiin osallistumisen, ruokaan ja sen ominaisuuksiin tutustumisen, historian ja perinteiden käsittelyn, kauppa-, tori- ja maatilavierailut, kestävän kehityksen sekä ruoan reitin ymmärtämisen. Toteuttamistapoja voi kuitenkin olla yhtä monta kuin on varhaiskasvattajaa. Ravitsemuskasvatuksella on suuri merkitys tärkeiden arjen taitojen ja tietojen opettamisessa ja oppimisessa. Tutkielmani voi olla suunnannäyttäjä niin ravitsemuskasvatuksen toteuttamiselle kuin sen tutkimiselle varhaiskasvatuksen yksiköissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja-Maria Turkki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.