University of Oulu

Monitieteellinen tutkimus reserviläisten yhteisökokemuksiin ja maanpuolustukselliseen motivaatioon vaikuttavista tekijöistä

Saved in:
Author: Koskinen, Minnaleena1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Marketing, Marketing
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811072980
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Koskinen, 2018
Publish Date: 2018-11-08
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Juntunen, Mari
Reviewer: Juga, Jari
Juntunen, Mari
Description:
Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan yhteisösitoutumiseen, yhteisöidentifikaatioon, organisaation brändiin ja maanpuolustustahtoon vaikuttavia tekijöitä Suomen puolustusvoimien reserviläisten näkökulmasta. Tutkimuksessa käsitellään myös veteraanien yhteisön vähenemisen vaikutuksia edellä mainittuihin tutkimusteemoihin, jota ei aikaisemmin ole tutkittu monitieteellisestä näkökulmasta maanpuolustusyhteisöjen kontekstissa. Tutkimuksen tavoitteena on osoittaa monitieteellisen tutkimusotteen hyödyllisyys yhteisö- ja organisaatiotutkimuksessa, sekä laajentaa käsityksiä yksittäisen tieteenalan alaisuudessa tehtävästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä. Tutkimuksen empiirisen aineiston hankinnassa yhdisteltiin teema- ja narratiivisen haastattelun metodeja. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla muodostettiin tutkimuksen lopullinen viitekehys. Empiiristä aineistoa varten haastateltiin kuutta (6) Suomen puolustusvoimien reserviläistä. Reserviläiset valittiin tämän tutkimuksen kohteeksi ensisijaisesti tehtävänannon kautta. Aineiston keruu suoritettiin yksilöhaastatteluina lokakuun 2016 ja tammikuun 2017 välisenä aikana. Asepalvelusaikaiset lähiyhteisöt ja niiden toiminta nousivat keskeisiksi vaikuttajiksi yhteisösitoutumisen näkökulmasta. Henkilökohtaiseen maanpuolustustahtoon vaikuttivat vahvasti erityisesti perhe ja yhteiskunnalliset arvot (demokratia, sananvapaus, hyvinvointiyhteiskunta). Veteraanien yhteisöllä oli laajalti kohottava vaikutus sekä maanpuolustustahtoon että varusmiespalveluksen suorittamisen motivaatioon. Veteraanien yhteisön vähenemisen vaikutuksia pohdittiin erityisesti taisteluhengen jatkumisen näkökulmasta, kun henkilökohtainen kosketuspinta veteraaneihin katoaa. Puolustusvoimien organisaation brändiin suhtauduttiin vaihtelevasti. Puolustusvoimien imago koettiin laajalti vahvaksi, ja viestintä monipuoliseksi, mihin osaltaan vaikutti erilaisten medioiden hyödyntäminen viestinnässä. Tutkimuksen avulla laajennetaan ymmärrystä aiemmin tutkimattomasta ilmiöstä ja monitieteellisen tutkimusotteen mahdollisuuksista uudenlaisessa kontekstissa. Tutkimuksen tulokset auttavat havainnollistamaan, mitkä tekijät julkisen organisaation sidosryhmien näkökulmasta ovat keskeisessä asemassa yhteisön päämäärän toteuttamiseen liittyvän motivaation ja yhteisösitoutumisen kannalta. Tutkimuksen tuloksia on mahdollista hyödyntää jatkossa, kun halutaan tutkia yhteisödynamiikan muuttumista verkostoissa, tarkastella julkisen ja voittoa tavoittelemattoman organisaation brändiin vaikuttavia tekijöitä tai tutkia tilastollisen analyysin avulla korrelaatioita aineistosta esille nousseista näkökulmista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Minnaleena Koskinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.