University of Oulu

Kiinteistöhuollon ympäristöjohtamisen kehittäminen

Saved in:
Author: Tähtisaari, Antero1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Civil Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 66
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811082994
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Tähtisaari, 2018
Publish Date: 2018-11-08
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Heikkilä, Rauno
Reviewer: Heikkilä, Rauno
Kangaspuoskari, Matti
Description:
Tämän työn tavoitteena oli tutkia millä toimenpiteillä saadaan kehitettyä kiinteistöhuollon ympäristöjohtamista. Ympäristöjohtamiseen liittyvissä asioissa mukailtiin osittain ISO 14001-2015 ympäristöjärjestelmän standardia. Kiinteistöhuoltoala on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti ja tämä tuo haasteita ympäristöjohtamisen hallintaan. Suurin osa työstä liittyy vahvasti elinympäristöön kuten ihmisten koteihin ja heidän omistamiin kiinteistöihin. Alaan liittyvä päivittäinen työ on näkyvää ja kiinteistöhuollon toiminta täytyy olla julkisuuskuvankin kautta hyvin selkeää ja positiivista mielikuvaa aiheuttavaa toimintaa. Lähitulevaisuudessa alaan kohdistuvat vaatimukset tilaajapuolelta sekä työnantajilta työntekijöiden osaamista kohtaan tulevat kasvamaan entisestään. Tämän johdosta on tarpeellista laatia ympäristöjohtamisen kehittämisestä selkeä ohjeistus, koska siihen liittyvät asiat ovat merkittävä osassa lähes kaikkien elämässä tavalla tai toisella. Kiinteistöhuoltoyrityksillä on ollut ja tulee jatkossakin olemaan isoja haasteita uusien toimintamallien luomisessa sekä niiden perehdyttämisessä työntekijöilleen. Tämän työn osalta pyritään keskittymään myös niihin osa-alueisiin. Kiinteistöhuoltoala on viime aikoina kasvanut vauhdikkaasti mm. ulkoistuksien johdosta. Ympäristöjohtamisjärjestelmän luominen nostattaa myös viranomaisten sekä kaikkien sidosryhmien luottamusta yrityksen toimintaa kohtaan ja uskoa siihen, että yritys kykenee tuottamaan sopimuksen mukaiset palvelut. Työhön liittyi paljon tutkimusta myös lainsäädännön suhteen. Lisäksi työssä on pyritty tutustumaan tulevaisuuden lakimuutoksiin sekä niiden tuomiin oletettuihin vaikutuksiin ympäristövaatimusten osalta. Myös sidosryhmien vaatimuksia on pohdittu ja arvioitu mitä ne mahtaisivat tulevaisuudessa olla. Näihin vaatimuksiin liittyen kiinteistöhuollon ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämiseen on jo nyt lisätty sellaisia asioita, joita ei välttämättä alalla yleisesti ole käytössä. Ne auttavat mahdollisesti yritystä olemaan entistä parempi ympäristöasiat huomioon ottava yritys verrattuna kilpailijoihin ja muihin saman alan toimijoihin. Tämän kautta yrityksellä on selkeästi parempi mahdollisuus pärjätä valtakunnallisissa sopimusten kilpailutuksissa. Tämän työn tuloksena kiinteistöhuoltoalan sekä ylipäänsä kiinteistöalaan liittyvillä yrityksillä on työkalut valmiina luomaan itselleen ympäristöjohtamisjärjestelmä, jonka se voi käytännössä suoraan sertifioida akkreditoidulla toimijalla. Ympäristöjärjestelmän rakentaminen on kaikille yrityksille erittäin haasteellista ja se vaatii runsaasti resursseja sekä yrityksen toimintatapojen kriittistäkin arviointia. Tämä työ on selkeä ja suoraan kiinteistöalalle kehitetty opas jo olemassa olevan ympäristöjohtamisjärjestelmän kehittämiseen tai kokonaan uuden järjestelmän luomiseen. Työssä myös esitetään selkeästi riskikartoitukseen liittyviä toimenpiteitä ja valmiita taulukoita työn liitteissä, joita voi käyttää apuna oman ympäristöjohtamisjärjestelmän luomisessa.
see all

The aim of this thesis was to examine what measures could be used to develop the environmental management of real estate maintenance. Part of the ISO 14001-2015 environmental management system standard was one aspect of this thesis. The property management industry has developed strongly in recent years and this brings challenges to management and environmental management. Most of the work is strongly related to a living environment such as people’s homes and property owned by them. The daily work associated with the field is visible and the operations of real estate maintenance must be a very clear and positive image creating activity through the public image. In the near future, the demands from customers and demands of employees’ knowledge will increase. Consequently, there is a need for clear guidance on the development of environmental management, since the related issues are significant in our lives. Property maintenance companies have and will continue to face major challenges in creating new operating models and familiarizing them to their employees. This work also seeks to focus on these areas. The property management sector has recently grown rapidly, for example outsourcing is increasing by the state and municipalities. Creating an environmental management system also raises the confidence of the authorities and all stakeholders in the company’s business and believes that the company is capable of delivering contracted services. Much research was also involved in the work in terms of legislation. In addition, efforts have been made to look into the future changes in the law and their expected impacts on environmental requirements. The demands of stakeholders have also been considered and evaluated what they might be in the future. To these requirements, the development of the environmental management system for real estate maintenance has already added things that are not necessarily available in the industry in general. They will possibly help the company to have a better environmental concern than competitors and other operators in the same field. This gives the company clearly better able to compete in national biddings. As a result of this work, the real estate industry and companies in the real estate sector in general have the tools ready to set up an environmental management system, which can in practice be directly certified by an accredited actor. The construction of the environmental system is a very challenging task for all companies, requiring a wealth of resources and a critical evaluation of the company’s operating methods. This work is a clear and direct guide to the real estate industry to develop an existing environmental management system or to create a completely new system. The work also clearly outlines risk mapping measures and prepared tables in job appendices that can be used to create own environmental management system.
see all

Subjects:
Copyright information: © Antero Tähtisaari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.