University of Oulu

Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen väyläsuunnittelussa ja -rakentamisessa

Saved in:
Author: Lumpo, Miko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811093001
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Lumpo, 2018
Publish Date: 2018-11-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Ilmastonmuutos on sekä globaali että paikallinen ilmiö, joka aiheuttaa muutoksia esimerkiksi lämpötiloissa, sadannassa ja tuulien voimakkuudessa. Suomessa keskilämpötilan ennustetaan nousevan kahdesta seitsemään astetta ja vuotuisen sadannan kasvavan 5–40 % vuoteen 2080 mennessä. Ilmaston jatkuvaa muuttumista ennustetaan päästöskenaarioiden ja ilmastomallien avulla. Työssä Ilmastonmuutoksen huomioon ottaminen väyläsuunnittelussa ja -rakentamisessa tarkastellaan ilmastonmuutosta väylärakentamisen näkökulmasta Suomen alueella. Työn tavoitteena on selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia rautateiden ja tiestön kuntoon sekä hoitoon. Samalla pyritään löytämään keinoja, kuinka väylärakentamisessa ja -suunnittelussa voidaan varautua ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Työssä saadut tulokset perustuvat kirjallisuuteen aiheesta. Ilmastonmuutos voi osin helpottaa radanpitoa, mutta pääosin se luo riskejä häiriötilanteisiin ja rataverkon toimintakykyyn. Rataverkko on hyvin herkkä radikaaleille ilmastomuutoksille. Rautateiden suunnittelussa tulisi varautua etenkin ääri-ilmiöihin, kuten tulviin ja rankkasateisiin. Vesi, routa ja lämpötila ovat kolme suurinta tekijää, jotka vaikuttavat tiestön kuntoon. Tiet eivät kestä suuria ilmastovaihteluita, joten ilmastonmuutoksen odotetaan tuovan lisäkustannuksia tiestön hoitoon. Toimilinjoja teiden huoltoon on päivitetty vastaamaan ilmastonmuutoksen vaatimia tarpeita. Samoin maantietulviin on varauduttu suunnittelulähtöisesti. Ilmastoriskien tunnistaminen, arviointi ja niiden hallinta on edellytys ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varauduttaessa. Kaikki toimenpiteet koskien ilmastonmuutosta tulisi aloittaa riskitarkastelusta. Ilmastoriskejä on monenlaisia ja niitä lähestytään tapauskohtaisesti eri tavoin. Väylärakentamisessa ilmastonmuutos huomioidaan kaavoituksesta lähtien. Ilmastonmuutoksen etenemisen seuranta ja sen huomioon ottaminen niin suunnittelussa kuin rakentamisessa on jo aloitettu, mutta lisää muutoksia tarvitaan, jotta teiden ja ratojen kunto ei heikenny. Tämä tarkoittaa tiukempia rajoitteita rakentamiseen sekä olemassa olevien säännösten sopeuttamista entistä haastavimpiin olosuhteisiin.
see all

Climate change is both a global and a local phenomenon that causes changes, for instance, in temperatures, rainfall and wind strength. In Finland, average temperature is projected to rise from two to seven degrees and annual rainfall to grow by 5–40% by 2080. Climate change is predicted through emission scenarios and climate models. In the work Recognition of climate change in infrastructure planning and -construction examines climate change from the point of view of road- and rail construction in the Finnish area. The aim of the thesis is to investigate the effects of climate change on the condition and care of the railways and roads. At the same time, the aim is to find ways how construction and planning can be prepared for the challenges of climate change. The results of the work are based on the literature on the subject. Climate change can partially ease track maintenance, but it mainly creates risks for disruption and network performance. The rail network is very sensitive to radical climate change. Railway design should be prepared for extreme phenomena, such as floods and heavy rains. Water, rust and temperature are the three major variables that affect the road condition. Roads cannot withstand severe climate fluctuations, so climate change is expected to bring additional costs for treating the roads. Lines of work in road maintenance have been updated to meet the needs of climate change. Likewise, floods are taken into account in the design of roadways. Identification, assessment and management of climate risks is a prerequisite when preparing for the effects of climate change. All measures for climate change should start with a risk assessment. Climate risks are diverse, and they are approached on a case by case basis in different ways. Climate change has been taken into account in the field of road- and rail construction since zoning. Monitoring the progress of climate change and taking it into account both in design and construction has already begun, but more changes are needed to ensure that the road and track conditions are not weakened. This means stricter constraints on construction and adaptation of existing regulations to more challenging conditions.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miko Lumpo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.