University of Oulu

Sukupuolitietoinen opetus peruskoulussa

Saved in:
Author: Antikainen, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 32
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811093012
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Antikainen, 2018
Publish Date: 2018-11-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Sukupuoli on aina ajankohtainen aihe, ja viime vuosina sukupuolta ja sen ulottuvuuksia on käsitelty laajasti mediassa. Opetushallituksen vuonna 2015 julkaisema opas Tasa-arvotyö on taitolaji herätti paljon kiinnostusta ja keskustelua sukupuolen merkityksestä koulumaailmassa. Valitsin juuri tämän aiheen tutkittavaksi ensinnäkin sukupuolen käsitteen monipuolisen ja mielenkiintoisen luonteen vuoksi. Lisäksi olen itse sitä mieltä, että sukupuoliasioista puhutaan usein vailla oikeaa tietoa pelkkien omien tuntemusten varassa, ja haluan itse tulevana opettajana olla tietoinen siitä, kuinka sukupuoli vaikuttaa opetukseen ja kuinka kohtelemme koulussa eri sukupuolten edustajia. Tutkielmassani selvitän, mitä on sukupuolitietoinen opetus ja miten sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolitietoisuus toteutuvat koulussa. Tutkielmani on kirjallisuuteen perustuva katsaus, jonka lähdemateriaalina olen hyödyntänyt laajasti erilaista kirjallisuutta ja artikkeleita. Tasa-arvotyö on taitolaji -oppaan lisäksi hyödynnän erityisesti muutamia kotimaisia kokoelmateoksia sukupuolesta koulumaailmassa, perusopetuksen opetussuunnitelman tämänhetkisiä perusteita sekä opetushallituksen raportteja ja muita kotimaisia selvityksiä. Tutkielmassani selvisi, että perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet pitävät sukupuolitietoisuutta tärkeänä lähtökohtana peruskoulun opetukselle. Koulun tulee toiminnallaan edistää sukupuolten tasa-arvoa ja myös kannustaa oppilasta tekemään valintoja itsenäisesti, sukupuolirooleista välittämättä. Opettajat voivat kuitenkin kohdella tyttöjä ja poikia eri tavoin sekä suhtautua oppilaisiin eri tavalla sukupuolesta riippuen. Pojat esimerkiksi saavat enemmän huomiota ja puheaikaa luokkahuonetilanteissa. Kuitenkin tyttöoppilaat vastaavat paremmin opettajilla olevaa kuvaa ihanteellisesta oppilaasta. Sukupuolella voi olla myös vaikutusta arviointiin. Joissakin oppiaineissa pojilta vaaditaan samaan arvosanaan enemmän osaamista kuin tytöiltä, toisaalta joissakin oppiaineissa tyttöjä arvioidaan tiukemmin. Myös oppimateriaalit voivat olla sukupuolittuneita, ja niitä kehittäessä tulisikin pyrkiä antamaan materiaalien käyttäjälle tasa-arvoinen kuva sukupuolista. Oppimateriaalien sukupuolitietoisessa kehityksessä voidaan kiinnittää huomiota myös materiaalien kiinnostavuuteen eri sukupuolten näkökulmista. Näyttääkin siltä, että vaikka perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa sukupuolitietoisuus ja sukupuolten tasa-arvon edistäminen ovat tärkeitä arvoja, on sukupuolitietoisen lähestymistavan yleistymisen sekä sukupuolten tasa-arvon edistämisen saralla edelleen paljon tehtävää. Yksi tapa lisätä peruskoulujen opetuksen sukupuolitietoisuutta voisi olla opettajien ja opettajaopiskelijoiden koulutus aiheen tiimoilta. Myös oppilaitoskohtaiset tasa-arvosuunnitelmat voisivat antaa konkreettisia toimintamalleja sukupuolten tasa-arvon edistämiseen koulussa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Antikainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.