University of Oulu

Sukupuoli peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1985–2014

Saved in:
Author: Ahva, Laura1; Keränen, Nilla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811103014
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Ahva; N. Keränen, 2018
Publish Date: 2018-11-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huuki, Tuija
Reviewer: Huuki, Tuija
Pihkala, Suvi
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa kuvataan diskurssianalyysin keinoin, miten sukupuolta on käsitelty peruskoulun (1985 ja 1994) ja perusopetuksen (2004 ja 2014) opetussuunnitelmien perusteissa. Tutkielma fokusoituu suomalaisiin opetussuunnitelmiin ja niiden alakoulua koskeviin osioihin. Tutkielman tavoitteena on lisätä tietoa opetussuunnitelmista asiakirjoina, jotka vaikuttavat oppilaiden käsitykseen sukupuolen muotoutumisesta, ja jotka ovat näin myös rakentamassa sukupuolta yhteiskunnallisena ja sosiaalisena ilmiönä. Tutkielman teoreettinen viitekehys rakentuu sekä sukupuolta että opetussuunnitelmaa koskevan kirjallisuuden varaan.

Tutkimuskysymys on: Miten sukupuolta käsitellään suomalaisissa vuosien 1985 ja 1994 peruskoulun opetussuunnitelmien perusteissa sekä vuosien 2004 ja 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa? Tarkentavia ja syventäviä alakysymyksiä on kolme: 1. Millaisia sukupuoleen kytkeytyviä kehityslinjoja peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa on vuosina 1985–2014 nähtävissä? 2. Millaisia käsityksiä sukupuolesta on peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1985–2014? sekä 3. Mitkä ovat sukupuolen tilat peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa sekä miten peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet ilmentävät sukupuolineutraalia, sukupuolistavaa, sukupuolisensitiivistä ja sukupuolivastuullista orientaatiota? Toteutettu diskurssianalyysi rakentuu edellä esitettyjen alakysymysten pohjalta, ja niiden avulla muodostuu vastaus päätutkimuskysymykseen.

Sukupuoli on kaikissa analysoiduissa opetussuunnitelmien perusteissa jossain määrin läsnä. Jokaisissa opetussuunnitelmien perusteissa sukupuoli näyttäytyy erityisesti tasa-arvon käsitteen kautta, ja sukupuolten välisen tasa-arvon edistäminen nostetaan keskeiseksi koulun tehtäväksi. Sukupuoli saa tilaa kaikissa opetussuunnitelmissa sekä yleisessä osiossa että eräiden oppiaineiden kohdalla. Nämä oppiaineet vaihtelevat eri opetussuunnitelmien perusteissa, mutta merkittäviksi sukupuolinäkökulmasta nousevat esimerkiksi liikunta, käsityö ja oppilaanohjaus. Vuosien 1985, 1994 sekä 2004 peruskoulun ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet heijastelevat hyvin neutraalia suhtautumista sukupuoleen. Erityisesti vuosien 1985 ja 2004 opetussuunnitelmien perusteet sisältävät kuitenkin myös sukupuolistavaa orientaatiota. Vuoden 2014 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa sukupuoli käsitetään selkeästi aiempia opetussuunnitelmien perusteita merkityksellisemmäksi ilmiöksi. Asiakirja on tutkielmassa analysoiduista opetussuunnitelmien perusteista sukupuolisensitiivisin ja -vastuullisin.

Tutkimustulosten luotettavuutta tukee lähteiden monipuolinen käyttö ja niiden kriittinen valinta. Tutkimustulokset ovat pääsääntöisesti linjassa aiempien aihetta koskevien tutkimusten kanssa, mutta tuovat myös uutta tietoa ja näkökulmia. Myös kahden tutkijan yhteistyö lisää luotettavuutta, sillä se on mahdollistanut asioiden syvällisen tarkastelun eri näkökulmista. Toteutettu analyysi tarkastelee ilmiöitä eri lähestymistapojen ja teorioiden pohjalta, eikä siinä tyydytä yksioikoisiin johtopäätöksiin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Ahva; Nilla Keränen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.