University of Oulu

Psykologina opiskeluhuollossa : monialaiset yhteistyötilanteet psykologin kokemana

Saved in:
Author: Lesonen, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811103016
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Lesonen, 2018
Publish Date: 2018-11-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Suorsa, Teemu
Uitto, Minna
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on tutkia psykologien näkökulmasta arjessa tapahtuvia opiskeluhuollon monialaisia tilanteita. Tutkimus tuo esiin mitä psykologisella asiantuntemuksella on annettavanaan oppilaitosten yhteiseen työhön ja miten psykologit näkevät monialaiset tilanteet. Tutkimus hahmottuu osana Oulun yliopiston Psykologian ja kasvatuspsykologian tutkimuskeskuksessa toimivan MYY-ryhmän toimintaa, jonka eräänä tarkoituksena on kehittää opiskeluhuollon käytänteitä yhdessä Oulun kaupungin kanssa. Tämän myötä tutkimuksessa on myös kehittävä näkökulma, jota lähestytään tarkastelemalla, mitkä asiat ovat psykologeille merkityksellisiä opiskeluhuollossa ja tulisi siten huomioida sen kehittämisessä. Tutkimuksen teoreettisena taustana on kasvatuspsykologian kulttuurihistoriallinen suuntaus. Keskeisiä käsitteitä ovat eläminen (conduct of everyday life) ja subjektitieteellinen kokemuksen tutkimus. Tutkimuksen aineisto koostuu viiden psykologin haastattelusta ja kyselylomakkeella kerätyistä kuvauksista monialaisissa yhteistyötilanteissa. Aineisto on analysoitu jatkuvan vertailun menetelmällä ja tunnistamalla psykologien toimintaperusteita monialaisissa tilanteissa perustelumalleja muodostamalla. Psykologien näkökulmasta muodostetut perustelumallit voidaan jakaa kolmeen kategoriaan: (1) psykologin työhön liittyvät perustelumallit, joka jakaantuu edelleen psykologin asiantuntemukseen, psykologin rooliin ja psykologin asemaan opiskeluhuollossa, (2) yhteisölliseen opiskeluhuoltoon liittyvät perustelumallit ja (3) onnistuneeseen monialaiseen tilanteeseen liittyvät perustelumallit. Psykologien näkökulmasta opiskeluhuollon kehittämisessä tulisi ottaa huomioon oppilaan ja opiskelijan etu sekä heidän kuunteleminen, painotus yhteisölliseen opiskeluhuoltoon ja arjen käytänteisiin, yhteisön rakentaminen, psykologin rooli tietoa antavana, vuorovaikutus ja ilmapiiri, tilanteiden selkeä eteneminen ja niihin varattava aika sekä psykologikohtaamisten lisääminen. Tutkimuksesta hyötyvät tutkimukseen osallistujat, koska heille avautui subjektitieteellisessä prosessissa mahdollisuus tarkastella omaa työtään. Lisäksi tutkimuksesta voivat hyötyä paikallisen tason opiskeluhuollon toimijat ja ne, jotka tarvitsevat tietoa siitä, miten psykologit voivat kokea monialaiset tilanteet opiskeluhuollossa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Lesonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.