University of Oulu

Ihmisen ja muiden eläinten samankaltaisuuden käsitteleminen biologian perusopetuksessa

Saved in:
Author: Kilponen, Aino1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 76
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811173062
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kilponen, 2018
Publish Date: 2018-11-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rautio, Pauliina
Kaitala, Arja
Pellikka, Anne
Reviewer: Rautio, Pauliina
Pirttilä, Anna-Maria
Description:
Tämän tutkielman piirissä samankaltaisuudella tarkoitetaan eliöitä yhdistäviä fysiologisia, käytöksellisiä ja kognitiivisia piirteitä, joita löytyy niin ihmisestä kuin muistakin lajeista. Samankaltaisuuteen liittyvät ihmisen eläimellisyys sekä eläinten piirteet ja kokemusmaailma. Tutkielmassa keskityttiin siihen, mitä yhteistä ihmisellä ja muilla eläimillä on. Samankaltaisuuden käsittelyä perusopetuksessa tutkittiin kyselytutkimuksen, haastattelututkimuksen sekä oppikirjaanalyysin keinoin. Aihetta lähestyttiin monimenetelmäisesti internetkyselylomakkeen avulla, joka sisälsi sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä; puolistrukturoidun puhelinhaastattelun avulla sekä sisällön erittelyn periaatteita hyödyntävän oppikirja-analyysin avulla. Analyysimenetelmissä hyödynnettiin kvantitatiivisia menetelmiä sekä sisällönanalyysia ja -erittelyä. Kävi ilmi, että biologian opettajat ovat melko yksimielisiä ihmisen eläimellisyyttä ja eläinten kokemusmaailmaa käsittelevissä aiheissa. Oltiin lähes yhtä mieltä siitä, että ihminen on eläin, kehittynyt evoluution avulla eikä ole piirteissään erityinen, vaikka nämä piirteet ehkä ovatkin eri tasolla kuin muilla eliöillä. Tulosten perusteella samankaltaisuutta voisi opettaa esimerkiksi evoluution, ihmisen biologian ja eläinten käyttäytymisen yhteydessä, tulosten mukaan jopa jatkuvana osana biologian opetusta. Koettiin, että samankaltaisuus on tärkeä aihe muun muassa biologian oppisisältöjen sisäistämisen ja moraalikasvatuksen kannalta. Samankaltaisuutta ei tuoda suoraan esiin nykyisessä opetussuunnitelmassa (2014) eikä juuri oppikirjoissakaan. Se nähdään kuitenkin olennaiseksi ja tärkeäksi osaksi biologian opetusta, ja opettajilla olisi kiinnostusta tuoda sitä enemmän esiin biologian perusopetuksessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Kilponen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.