University of Oulu

Pedagogiikan määrä ja koulutuksen tuoma ydinosaaminen varhaiskasvatuksen koulutusten opetussuunnitelmien kurssisisällöissä

Saved in:
Author: Kangastie, Minna1; Leppänen, Inkeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811203072
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kangastie; I. Leppänen, 2018
Publish Date: 2018-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Lastentarhanopettajina toimitaan erilaisilla koulutustaustoilla. 1.9.2018 voimaan astuneen varhaiskasvatuslain myötä voimaan ovat tulleet uudet ammattinimikkeet, jotka ovat varhaiskasvatuksen opettaja ja varhaiskasvatuksen sosionomi. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) lastentarhanopettajan ydinosaamisessa korostetaan pedagogista asiantuntijuutta. Tämän tutkielman kohteena olivat kaksi hyvin eri tavoilla painottunutta koulutusta; yliopiston kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja ammattikorkeakoulun sosionomitutkinto. Varhaiskasvatuksen kentällä molemmilla koulutustaustoilla toimitaan samassa tehtävässä varhaiskasvatuksen opettajina. Käytämme tässä kandidaatintutkielmassa varhaiskasvatuksen opettajista ammattinimitystä lastentarhanopettaja, koska kaikki kunnat eivät ole vielä ottaneet uusia ammattinimikkeitä käyttöön.

Tämän kandidaatintutkielman tavoitteena on ollut selvittää vastaavatko varhaiskasvatuksen kandidaatin tutkinnon ja sosionomitutkinnon opetussuunnitelmien sisällöt pedagogiseen ydinosaamiseen varhaiskasvatuksessa. Tarkastelimme opetussuunnitelmien pedagogisia koulutussisältöjä sekä kvantitatiivisesti määrällisellä sisällönanalyysillä että kvalitatiivisesti kirjallisuuskatsauksena hyödyntämällä oppilaitosten asiakirjoja, lainsäädäntöä ja tutkimuksia. Aikaisempi tutkimus aiheesta on Hujalan, Lujalan, Heikan ja Korkeamäen vuonna 2003 tekemä selvitys varhaiskasvatuksen ydinosaamisesta.

Yliopiston kandidaatintutkinnon vahvalle varhaiskasvatuksen pedagogiselle osaamiselle nähdään tarvetta varhaiskasvatuksen kentällä. Sosionomikoulutuksen sosiaalisesti painottuneelle koulutusosaamiselle on kuitenkin paikkansa hyvin moninaistuneessa varhaiskasvatusympäristössä. Tämä kandidaatintutkielma osoittaa uudet ammattinimikkeet varhaiskasvatuksen kentällä hyvin perustelluiksi muutoksiksi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Minna Kangastie; Inkeri Leppänen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.