University of Oulu

Mitä on ekososiaalinen sivistys ja mikä yhteys sillä on sivistyksen käsitteeseen?

Saved in:
Author: Mathlin, Veli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811223089
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Mathlin, 2018
Publish Date: 2018-11-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli vastata kysymykseen: ”Mitä on ekososiaalinen sivistys ja mikä yhteys sillä on sivistyksen käsitteeseen?”. Tutkimuksessa käsiteltiin tarkemmin sivistyksen käsitettä, luontokäsityksiä, ekososiaalisuuden käsitettä, ekososiaalisen sivistyksen käsitettä sekä näiden käsitteiden historiallista taustaa. Sivistystä tarkasteltiin mannermaisen kasvatusfilosofisen tradition valossa, jossa sivistys käsite rinnastuu saksankieliseen käsitteeseen Bildung. Tutkimuksessa sivistys ja ekososiaalinen sivistys asetettiin rinnakkain ja vertailtiin niiden yhtäläisyyksiä ja erilaisuuksia. Tutkimus avasi ekososiaalisen sivistyksen käsitettä ja herätti kysymyksen: ”mitä annettavaa ekososiaalisella sivistyksellä on sivistykselle?”. Tutkimus oli kirjallisuuteen pohjautuva tutkimus. Esille nousi vahvasti ekososiaalisen sivistyksen arvomaailma ja sen ajankohtaisuus tässä ajassa. Arvomaailman peilautuminen sivistyksen teoriaan nosti esiin huomioita sivistyksestä arvojen ja ns. hyvän elämän kannalta tärkeiden asioiden uudistajana. Sivistysteorioiden tuleekin ottaa kantaa siihen, miten ja missä muodossa ihmisen tulisi sivistyä. Ekososiaalisuus näyttää olevan aiheellinen lisä sivistyksen teoriaan. Ekososiaalinen sivistys täyttää sivistysteorialle asetetut kriteerit, mutta puhtaana sivistysprosessin kuvauksen ideana se on liian arvolatautunut. Toisaalta samasta syystä se esittää ajankohtaan sopivan mallin sivistysprosessin ideaalisesta päämäärästä. Tutkimus nosti esille sivistyksen kaksinaisuuden jatkuvana prosessina sekä prosessina, jonka tulee muovautua kulloisenkin aikakauden ja kulttuurin haasteisiin ja näyttää tietä kohti järkevämpää ja parempaa elämää. Kaiken taustalla nähtiin yhteiskunnassa ja eri instituutioissa vallitsevat paradigmat, jotka ohjaavat näkemään asiat tietyssä valossa. Tässä tutkimuksessa nousi esille paradigma, jonka kautta katsomme luonnon ja ihmisen suhdetta. Toinen esille nostettu tapa tarkastella suhdettamme luontoon on luontokäsityksemme.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veli Mathlin, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.