University of Oulu

Opettajan mahdollisuudet tukea toiminnallaan oppilaan turvallisuuden tunteen kehittymistä : katsaus turvallisen pedagogiikan -työkaluun

Saved in:
Author: Kilpinen, Suvi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811283132
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kilpinen, 2018
Publish Date: 2018-11-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin tutkielman tarkoituksena on tarkastella Hollolassa sijaitsevan Kankaan koulun kehittämää turvallista pedagogiikkaa ja sen toimintamalleja sekä niiden vaikutusta oppilaan turvallisuuden tunteeseen ja koulun toimintakulttuuriin. Tutkielma luo kirjallisuuden avulla teoriapohjaa turvalliselle pedagogiikalle sekä tuo uutta näkökulmaa koululaitoksen turvallisuuden ja oppilaan turvallisuuden tunteen edistämiseen. Lisäksi se tarjoaa uusia toimintamalleja opettajille. Ensimmäinen tutkimuskysymys käsittelee turvallista pedagogiikkaa käsitteenä, sen osatekijöitä ja toimintamalleja. Toisessa tutkimuskysymyksessä tarkastellaan sitä, miten turvallisella pedagogiikalla voidaan vaikuttaa oppilaiden turvallisuuden tunteeseen sekä koululaitoksen toiminta- ja turvallisuuskulttuuriin. Turvallinen pedagogiikka on pedagoginen työkalu, jossa oppilaan kokonaisvaltaista turvallisuuden tunnetta ja oppilaitoksen turvallisuutta pyritään edistämään opettajan ja muun henkilökunnan toiminnan kautta. Turvallinen pedagogiikka koostuu neljästä osatekijästä: motivointikeinoista, ohjeistuksesta ja rytmistä, ennakoinnista sekä huoltajien ja koulun välisestä luottamuksesta. Jokaiselle osatekijälle on määritelty erilaisia toimintamalleja, jotka Kankaan koulu on todennut omassa käytännössään toimiviksi. Näiden lisäksi turvallisen pedagogiikan osatekijöiden toteuttamisessa tulee huomioida toisto, aikuisten roolit ja yhteisöllisyys sekä rakenteet. Turvallisen pedagogiikan -työkalun käytännön toimintamalleilla voidaan kirjallisuuden ja tutkimusten perusteella tukea oppilaiden turvallisuuden tunnetta koulussa turvallisuuden eri osa-alueilla, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja pedagoginen turvallisuus. Turvallisuuden tunteella voidaan vaikuttaa oppilaan oppimisen määrään ja laatuun sekä hänen kasvuun ja kehitykseen. Lisäksi turvallisella pedagogiikalla on vaikutusta koulun toimintakulttuuriin, sillä se vaikuttaa monella tavalla koulun toimintaan, arvoihin, pedagogiikkaan ja arkikäytänteisiin. Koska turvallisen pedagogiikan tarkoituksena on olla turvallisuutta edistävää, sen voidaan katsoa vaikuttavan myös koulun turvallisuuskulttuuriin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Suvi Kilpinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.