University of Oulu

Päiväkotityö muutoksessa : lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomuksia työstään varhaiskasvatuksen lainsäädännön muuttuessa

Saved in:
Author: Lohtander, Susanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303163
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Lohtander, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Puroila, Anna-Maija
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:
Varhaiskasvatuksen lainsäädäntö on muuttunut merkittävästi viimeisten vuosien aikana, millä on oletettavasti ollut vaikutusta päiväkotityön sisältöihin. Tämän tutkimuksen tavoitteena on rakentaa kuvaa päiväkotityössä tapahtuneista varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön liittyvistä muutoksista. Tutkimus keskittyy vuosien 2015 ja 2016 aikana tehtyihin varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutoksiin. Tutkimuskysymyksenä on, mitä päiväkodeissa työskentelevät lastentarhanopettajat ja lastenhoitajat kertovat varhaiskasvatuksen lainsäädännössä vuosina 2015 ja 2016 tapahtuneiden muutosten vaikutuksista päiväkotityölle. Tutkimus on tehty yhteistyössä valtioneuvoston tilaaman VakaVai-tutkimushankkeen kanssa, jossa tutkittiin varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia eri osapuolille. VakaVai-hankkeeseen kerätystä laadullisesta aineistosta tähän tutkimukseen valikoitui neljä Suomen eri AVI -alueilla sijaitsevaa paikkakuntaa, joista jokaisesta tutkimukseen osallistui yksi kunnallinen päiväkoti. Aineisto koostuu lastentarhanopettajien ja lastenhoitajien kertomuksista, jotka on tuotettu kerronnallisissa ryhmämuotoisissa teemahaastatteluissa. Ryhmähaastattelut on toteutettu erikseen lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille. Tutkimuksen metodologiset ja teoreettiset lähtökohdat perustuvat kerronnalliseen tutkimukseen. Tutkimus on tehty aineistolähtöisesti ja aineistoa on analysoitu kertomusten sisällön kategorisen analyysin ja kerronnallisen analyysin keinoin. Tutkimustulosten mukaan varhaiskasvatuksen lainsäädäntöön vuosina 2015 ja 2016 tehdyt muutokset näkyvät päiväkotityössä kahdensuuntaisina; päiväkotityö on lainsäädännön muutosten vaikutuksesta sekä kehittynyt sisällöllisesti että muuttunut kuormittavammaksi. Tulosten mukaan lainsäädännön muutokset eivät automaattisesti muuta päiväkotityön sisältöjä, sillä työntekijöillä on muutoksen toteuttamisessa merkittävä rooli. Lainsäädännön ristiriitaiset päämäärät vaikeuttavat muutoksen tapahtumista. Tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että lainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet eri tavoin eri päiväkodeissa riippuen erityisesti kunnan tekemästä päätöksestä koskien lasten ja työntekijöiden välistä suhdelukua. Tutkimus tuottaa päiväkodin työntekijöiden kokemuksiin pohjautuvaa tietoa päiväkotityöstä lainsäädännön muutosten kohteena. Varhaiskasvatuksen lainsäädännön muutosten vaikutuksia päiväkotityössä on syytä tutkia lainsäädännön vaikutuksiin liittyvän ymmärryksen lisäämiseksi. Tämä tutkimus laajentaa omalta osaltaan ymmärrystä lainsäädännön vaikutuksista päiväkotityössä, joten sitä voidaan hyödyntää päiväkotityöhön liittyvän lainsäädännön kehittämisessä. Lisäksi tutkimus antaa näkökulmia ja pohdittavaa käytännön päiväkotityön kehittämisen tueksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Susanna Lohtander, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.