University of Oulu

Luokanopettajien näkemyksiä koulun toimintamalleista kiusaamisen vastaisessa työssä

Saved in:
Author: Henttinen, Jarkko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 60
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303172
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Henttinen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lassila, Erkki
Reviewer: Jokikokko, Katri
Lassila, Erkki
Description:
Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää, millaisia luokanopettajien näkemykset koulukiusaamisesta ovat ja tarjota heille keinoja toimia koulukiusaamista vastaan omassa koulussaan. Tätä tavoitetta varten olen tarkastellut kiusaamiseen liittyvää tutkimusta ja kasvatustieteellisen kirjallisuuden tarjoamia toimintamalleja kiusaamisen vastaisessa työssä. Pro gradu -tutkielma tarkastellaan luokanopettajien näkemyksiä oman koulun kiusaamisen vastaisesta toimintamallista. Tutkielmassa tarkastellaan opettajien mielipiteitä työkaluista ja keinoista, joiden avulla he puuttuvat koulukiusaamiseen. Tavoitteena on myös tarkastella, kuinka tehokkaiksi ja toimiviksi opettajat näkevät koulunsa käyttämät toimintamallit. Tutkimuskysymyksiä on kaksi: 1) Millaisia ovat luokanopettajien näkemykset koulukiusaamisesta? 2) Millaisia ovat luokanopettajien näkemykset koulun kiusaamisen vastaisesta toimintamallista? Tutkimuksen teoriaosassa määritellään koulukiusaaminen, koulujen toimintamallit ja niihin liittyvät velvollisuudet. Teoriaosissa selvitetään, mikä toiminta määritellään kiusaamiseksi ja missä roolissa ovat kiusaaja, kiusattu, koulun aikuiset ja vanhemmat. Luokanopettajat kuvailevat tutkimuksessa näkemyksiään kolmesta kiusaamiseen liittyvästä asiasta: koulukiusaaminen oppilaiden arjessa, koulun kiusaamisen vastainen toimintamalli osana luokanopettajan työtä ja koulujen toimintamallien käytännön toteutus. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että suurin osa luokanopettajien kouluista käyttää KiVa Koulu -materiaalia, joko täysin tai sovelletusti. KiVa koulu -materiaali on koettu hyväksi, silloin kun se on käytössä. Osalle opettajista ei ollut selkeää, millainen heidän koulunsa kiusaamisen vastainen toimintamalli on. Osa kyselyyn vastanneista luokanopettajista koki, että perehdyttäminen ja tuki koulun kiusaamisen vastaiseen toimintamalliin on ollut vähäistä tai olematonta. Tutkielma on laadullinen kyselytutkimus, johon kerättiin aineisto luokanopettajilta. Kyselyyn sisältyi kuusi avointa kysymystä koulukiusaamisesta ja koulun kiusaamisen vastaisesta toimintamallista. Sähköpostikyselyyn vastasi 17 luokanopettajaa. Aineisto kerättiin 2018 toukokuussa ja lisäaineisto 2018 syyskuussa. Kerätty aineisto on analysoitu laadullisen tutkimuksen menetelmin. Koulukiusaamisesta on tehty runsaasti tutkimusta, mutta useimmiten tutkimukset ovat keskittyneet kiusaajan ja kiusatun näkökulmiin. Opettajien näkemykseen liittyvälle tutkimukselle on tarvetta, sillä luokanopettajat tarvitsevat runsaasti konkreettisia keinoja koulukiusaamista vastaan. Tämä pro gradu -tutkielma kartoittaa, millaisia toimintamalleja Suomen kouluissa käytetään ja miten ne toimivat. Tutkimus selvittää, miten luokanopettajat määrittelevät koulukiusaamisen ja mitä yhteyksiä heidän määritelmillään on koulukiusaamista käsittelevän kirjallisuuden kanssa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jarkko Henttinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.