University of Oulu

Luokanopettaja musiikkikasvattajana : opiskelijoiden näkemyksiä musiikista osana opettajuutta ja koulun toimintakulttuuria

Saved in:
Author: Korpela, Hilla1; Koukkari, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303174
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Korpela ; H. Koukkari, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Kuivamäki, Kari
Description:
Musiikki on kautta aikojen ollut osa suomalaista koulujärjestelmää. Vakituisesta asemastaan huolimatta musiikin painotus opetussuunnitelmassa on vaihdellut niin koulumaailmassa kuin opettajankoulutuslaitoksissakin. Tänä päivänä musiikinopetuksessa korostuu musiikin kasvatuksellinen luonne, ja musiikkia hyödynnetään osana laaja-alaista oppimista. Alakouluissa musiikkikasvatuksesta vastaavat usein luokanopettajat. Luokanopettajien musiikillinen osaaminen vaihtelee kuitenkin suuresti heidän koulutuspaikastaan ja -ajankohdastaan sekä omasta harrastuneisuudestaan riippuen. Esimerkiksi Oulun yliopistossa luokanopettajakoulutuksen musiikkiopintojen sisällöt ovat herättäneet paljon keskustelua. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä musiikin arvosta osana koulun toimintakulttuuria. Tutkimme lisäksi luokanopettajaopiskelijoiden näkemyksiä omasta musiikkikasvattajuudestaan sekä sitä, miten opinnot olisivat voineet paremmin tukea musiikkikasvattajuuden muodostumista. Tutkielman menetelmälliset lähtökohdat perustuvat fenomenografiseen tutkimusotteeseen. Tutkimuksemme aineisto muodostuu 38 luokanopettajaopiskelijan vastauksista ja se on kerätty sähköisen haastattelulomakkeen avulla. Aineistomme perusteella opiskelijat tiedostavat musiikin merkityksellisyyden esimerkiksi tunnekasvatuksessa ja sosiaalisten taitojen kehittämisessä. Vaikka musiikin merkityksellisyys tunnustetaan, kokee moni opiskelijoista oman musiikkikasvattajuutensa epävarmaksi. Kysyttäessä luokanopettajakoulutuksen musiikkiopintojen kehityskohtia korostuu tutkittaviemme vastauksissa sekä soitto- että pedagogisten taitojen vahvistaminen käytännön toiminnalla. Lisäksi opetuksen lähtökohtiin toivotaan kehitystä niin kokonaisvaltaisen otteen kuin monipuolisen, yksilön taitotason huomioivan eriyttämisen osalta. Tulosten perusteella etenkin soittotuntien vähentäminen on ollut suuri virhe, sillä opiskelijat näkevät soittotaidon tärkeänä osana musiikkikasvattajuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hilla KorpelaHenna Koukkari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.