University of Oulu

Tutkimus laulajan identiteetin muodostumisesta

Saved in:
Author: Ukkonen, Katriina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 91
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303175
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Ukkonen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ojala, Juha
Estola, Eila
Reviewer: Estola, Eila
Ervasti, Marja
Description:
Tämä pro gradu -tutkielma tutkii laulajan identiteettiä ja sen muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen tavoitteena on syventyä kahden laulun ammattiopiskelijan laulamiseen liittyviin sosiaalisen vuorovaikutuksen määrittelemiin kokemuksiin, jotka heijastuvat laulajien identiteetin muodostumiseen myönteiseksi tai kielteiseksi. Minuuden ja identiteetin käsitteet ovat olleet kiinnostuksen kohteena eri tieteenaloilla viime aikoina. Tutkimuksen teoreettisena lähtökohtana ovat minuuden ja identiteetin käsitteet musiikissa. Laulajan identiteettiä tarkastellaan vokaalisen minäkuvan, pystyvyyskäsitysten, kehollisuuden ja laulajan taiteellisen prosessin ulottuvuuksista. Tutkimuskysymykseni on: Mitkä tekijät vaikuttavat laulajan identiteetin muodostumiseen? Tutkimusote on etnografis-fenomenologinen. Tutkimuksen aineistontuotto on tehty etnografisen metodologian lähtökohdista hyödyntäen tutkimuskentän havainnointia, kenttämuistiinpanoja, haastattelua ja vapaamuotoista reflektiota. Aineiston analyysimenetelmänä toimi aineistolähtöinen sisällönanalyysi. Sisällönanalyysissä esiin nousseita teemoja on lähestytty fenomenologisen analyysin näkökulmasta kokemuksen merkitysverkostoina. Etnografinen refleksiivisyys ilmeni tutkittavien ja tutkijan kokemusten dialogina tulososiossa. Tutkimuksen keskeisinä tuloksina voidaan todeta laulajan identiteetin kehittyvän prosessinomaisesti ympäristön vuorovaikutustilanteiden vaikutuksesta. Laulajan identiteetin ulottuvuudet ovat keskenään limittäisiä ja jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa. Laulun ammattiopinnot lisäävät laulajan identiteettiin ammatillisen ulottuvuuden, ja laulajan pystyyvyyskäsityksiin vaikuttavat etenkin lauluharjoitteluun ja esiintymiseen liittyvät kokemukset. Laulaminen tunteiden välittäjänä, persoonallisuuden ilmentäjänä sekä yksilöllisenä kehollisena kokemuksena tekevät laulamisesta erityisen henkilökohtaisen kokemuksen. Tulokset auttavat laulajia havainnoimaan ja käsitteellistämään laulajan identiteettiään, sekä ymmärtämään musiikillista kehitystään. Tuloksia voidaan soveltaa työkaluna musiikillisen identiteetin hahmottamisessa erityisesti laulajille, mutta myös muille muusikoille musiikin perus- tai ammatillisissa opinnoissa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Katriina Ukkonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.