University of Oulu

Se on kuitenkin harrastus : jäsenten sitoutuminen vapaaehtoistoimintaan lionsklubeissa I-piirin alueella

Saved in:
Author: Sauvola, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 92
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303176
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Sauvola, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Pinola, Timo
Alanko, Anu
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää vapaaehtoistoimintaan sitoutumista lionsklubeissa I-piirin alueella ja pohtia toiminnan tulevaisuutta. Lions on kansainvälinen palvelujärjestö, joka pyrkii tekemään hyväntekeväisyyttä palvelemalla apua tarvitsevia ihmisiä niin paikallisesti kuin kansainvälisestikin. Järjestön paikallisyhdistykset, joita kutsutaan klubeiksi toimivat eri paikkakunnilla tukien paikkakuntien lapsia, nuoria, sairaita ja vanhuksia sekä järjestäen muun muassa kansainvälistä nuorisovaihtoa. Klubeissa toiminta on riippuvaista jäsenistä, jotka tekevät arvokasta vapaaehtoistyötä varainkeruun, talkoiden ja tapahtumien järjestämisen kautta. Aktiivisten jäsenten hankkiminen ja pitäminen organisaatiossa on erittäin tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta. Tutkimus on toteutettu yhteistyössä Lions I-piirin kanssa. Vapaaehtoistyö nähdään tässä tutkimuksessa osana kansalaisyhteiskuntaa ja se määritellään kansalaisen toiminnaksi, jota tehdään ilman rahallista palkkiota, omasta vapaasta tahdosta, niin, että toiminnan hyöty kohdistuu oman perheen ja ystäväpiirin ulkopuolelle. Koska tutkimuksen kohteena on organisaatio, tässä tapauksessa palvelujärjestö, on vapaaehtoistyö rajattu organisaatioissa tapahtuvan vapaaehtoistyön piiriin. Laajemmin myös naapuriavun kaltainen toiminta voidaan lukea vapaaehtoistyöksi. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu suomalaisen vapaaehtoistyön tilan ja tulevaisuudenkuvien tarkastelusta sekä vapaaehtoistyöhön sitoutumiseen liittyvistä tekijöistä. Tutkimuskysymykset ovat: mitä jäsenet kertovat vapaaehtoistoimintaan lähtemisestä ja sen merkityksestä itselleen, mitkä tekijät sitouttavat jäseniä lionstoimintaan, ja millaisia näkemyksiä jäsenillä on lionstoiminnan tulevaisuudesta? Koska ilmiöstä halutaan saada syvällistä tietoa, tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tapaustutkimuksena. Tapaukseksi on määritelty lionstoiminta jäsenten näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että klubien jäsenet lähtevät toimintaan mukaan pääasiassa kutsuttuna. Toimintaan lähtemisen taustalla on auttamisen halu, verkostoitumisen tarve sekä mielekkään vapaa-ajan toiminnan löytäminen. Toimintaan sitoutumisen haasteena nähtiin oma jaksaminen, toiminnan mielekkyys ja ajankäytölliset haasteet. Vapaaehtoistyössä viihtymisen kannalta merkittäviä seikkoja toimintakulttuurissa ovat jäsenille annettava tuki ja arvostus. Sitoutumisen kannalta on tärkeää, että jäsenet saavat toiminnasta itselleen vastinetta. Lionstoiminta on antanut jäsenille harrastuksen, verkostoja, kasvamisen ja oppimisen mahdollisuuksia sekä voimavaroja. Klubien jäsenet kokivat palvelulle olevan edelleen tarvetta tulevaisuudessa, mutta jäsenmäärän pieneneminen ja klubitoiminnan hiipuminen huolettaa jäseniä. Yllä mainitut haasteet on tiedostettu ja niitä kehitetään järjestössä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Sauvola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.