University of Oulu

Oulu Entrepreneurship Societyn toiminnassa mukana olleiden yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä niiden edistymiseen vaikuttaneista tekijöistä

Saved in:
Author: Marostenmäki, Niina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 96
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303178
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Marostenmäki, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Turpeinen, Juha-Matti
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:
Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella yrittäjyyteen fokusoituneen opiskelijayhteisö Oulu Entrepreneurship Societyn (OuluES) toiminnassa mukana olleiden yliopisto-opiskelijoiden käsityksiä omista yrittäjyysvalmiuksistaan sekä niistä tekijöistä, joiden he ovat OuluES-toiminnassa kokeneet edistäneen omien yrittäjyysvalmiuksiensa muodostumista. Yrittäjyysvalmiuksia tarkasteltiin kolmen osa-alueen kautta, joita olivat asenne, tiedot sekä taidot. Osana yrittäjyysvalmiuksia tarkasteltiin myös tutkittavien yrittäjyysintentioita, jossa teoreettisena viitekehyksenä toimivat Icek Ajzenin suunnitellun toiminnan teoria sekä Banduran minäpystyvyys. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka aineisto koostuu viiden OuluES-toiminnassa mukana olleen yliopisto-opiskelijan yksilöhaastattelusta. Aineisto kerättiin alkukesästä 2018 puolistrukturoidulla teemahaastattelulla ja aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin keinoin. Yrittäjyysvalmiudet painottuivat asenteellisiin sekä taidollisiin valmiuksiin, jotka tutkittavien osalta olivat hyvällä pohjalla. Tiedolliset valmiudet sen sijaan olivat heikommalla tasolla, jota tutkittavat itse eivät kuitenkaan kokeneet ongelmallisena. Yrittäjyysintentioiden osalta kaikki tutkittavat asennoituivat yrittäjyyteen myönteisesti ja myös näkivät ulkoisen yrittäjyyden olevan itselleen mahdollinen vaihtoehto. OuluES-toiminnan osalta tulokset osoittivat yrittäjyysvalmiuksia edistäviä tekijöitä olevan neljä, joita olivat tapahtumat, tunnelma ja ilmapiiri, käytännön työskentely sekä yhteisö. Toiminnan seurauksena haastateltavat kertoivat saaneensa lisää itseluottamusta, uusia näkökulmia, inspiraatiota, käytännön valmiuksia sekä verkostoja. Tutkimus tarjoaa tärkeää ja ajankohtaista tietoa niistä tekijöistä, joiden OuluES-toiminnassa koettiin edistävän yrittäjyysvalmiuksien muodostumista. Näitä tuloksia voivat hyödyntää erityisesti samankaltaiset yrittäjyyteen suuntautuneet opiskelijayhteisöt arvioidessaan ja kehittäessään omaa toimintaansa.
see all

This thesis considers the phenomenon of entrepreneurial competencies among the University of Oulu students, who have been involved in the activities and the board of student lead entrepreneurial club called Oulu Entrepreneurship Society (OuluES). More specifically, this thesis provides deeper insights into the ways OuluES has affected the participants’ perceptions of their own entrepreneurial competencies and explores the factors they have experienced contributing to the development of their competencies in the areas of attitudes, skills and knowledge. As part of the competencies also entrepreneurial intentions are examined in which Icek Ajzen’s theory of planned behavior as well as Bandura’s concept of self-efficacy are applied. The present study consists of interview data of five University of Oulu students who have been part of OuluES board at some point of their studies. This research was conducted using a qualitative approach and the data was analyzed with content analysis. Attitude and skill related competencies stood out more than those related to knowledge, and overall attitudes towards entrepreneurship were positive among all of the participants. Events and activities, atmosphere, learning by doing and the community were described as the most valuable factors of OuluES considering the development of the participants’ personal entrepreneurial competencies. As a result, the participants felt more confident as well as gained new perspectives, inspiration, networks and higher level or practical readiness. The results offer valuable insight to meaningful factors of student lead entrepreneurial clubs when it comes to developing entrepreneurial competencies among university students. These results can be considered especially when developing practices in similar student lead clubs in a university context.
see all

Subjects:
Copyright information: © Niina Marostenmäki, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.