University of Oulu

Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti

Saved in:
Author: Herttuainen, Iisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303183
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Herttuainen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Reviewer: Suorsa, Teemu
Viljamaa, Elina
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, millainen on sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti ja miten se on muodostunut. Tarkastelen ilmiötä kerronnallisuuden sekä McAdamsin narratiivisen identiteetin teorioista käsin. Tutkimusaihe on ajankohtainen, sillä lajeista ei ole juurikaan tutkimustietoa, vaikka lajien suosio on kasvanut viime vuosina. Tutkimusongelmani on, miten sirkustaiteilijoista, tankotanssijoista ja trikkaajista tuli niitä, joita he ovat nyt. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 1. Millainen on sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti? 2. Miten sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivinen identiteetti muodostui? Keräsin aineistokseni kerronnallisen haastattelun avulla yhdeksän sirkustaiteilijan, tankotanssijan ja trikkaajan omakohtaisia kertomuksia siitä, miten heistä tuli oman alansa ammattilaisia. Haastattelut nauhoitettiin ja litterointiin. Aineisto analysointiin teorialähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Analyysirunko pohjautui kerronnallisuuden ja McAdamsin narratiivisen identiteetin teorioihin. Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiiviseen identiteettiin kuuluu useita rooleja. Päätuloksenani esitän, että sirkustaiteilijat, tankotanssijat ja trikkaajat ovat taiteilijoita ja osa myös kokee olevansa urheilijoita. Heidän lajeissaan urheilullisuus ilmenee temppujen harjoittelussa. Taiteilijat ja urheilijat toivovat voivansa edustaa lajejaan mahdollisimman pitkään sekä kehittämään omaa eksperttiyttään. Sirkustaiteilijoiden, tankotanssijoiden ja trikkaajien narratiivisen identiteetin muodostumiseen ovat vaikuttaneet useat henkilöt, paikat ja tapahtumat. Tapahtumat koostuvat tietoisista teoista ja sattumista. Lapsuuden ja nuoruuden ajan harrastukset ovat vaikuttaneet taiteilijoiden ja urheilijoiden narratiivisen identiteetin kehittymiseen. Yksilöt kokivat oivalluksen omasta taiteilijuudesta ja urheilijuudesta silloin, kun he kokeilivat omaa lajiaan ensimmäistä kertaa. Tästä oivalluksesta seurasi määrätietoista harjoittelua ja mahdolliseen kouluun hakeutumista oman tavoitteen saavuttamiseksi. Tutkittavien narratiivisen identiteetin syntymisen kannalta olennaisia olivat merkitykselliset työt, kilpailut ja esiintymiset. Tutkimukseni on luotettava ja eettinen, sillä olen pyrkinyt olemaan huolellinen, tarkka ja johdonmukainen jokaisessa tutkimukseni vaiheessa.
see all

This thesis aims to understand the narrative identities and identity formation of circus artists, pole dancers and trickers. I explore identity through narrative theory and the narrative identity theory of McAdams. This research is topical because there is very little academic research into these performative arts and sports despite their skyrocketing popularity in the recent years. My research problem is how circus artists, pole dancers and trickers became who they are now. My research aims to answer: 1) What is the narrative identity of circus artists, pole dancers and trickers? And 2) How were the narrative identities of circus artists, pole dancers and trickers formed? To gather research data, I performed narrative interviews of nine circus artists, pole dancers and trickers, asking them how they became professionals in their respective fields. The interviews were recorded and transcribed. The data has been analysed through theoretical content analysis and based on narrative and McAdams’ narrative identity theories. The narrative identities of circus performers, poledancers and trickers include several differing roles. My main proposal is that circus artists, pole dancers and trickers are artists and some of them also see themselves as athletes. In these arts, the athleticism is seen in the practising of tricks. The artists and athletes wish to represent their arts for as long as possible as well as improving their own expertise. The narrative identities of circus artists, pole dancers and trickers were formed and influenced by various individuals, locations and events. The events include conscious acts and chances. Childhood and youth hobbies influence the narrative identity formation of the artists and athletes. The interviewees realised their own artistry and athleticism when they first tried their respective arts. This realisation lead to goal-oriented practising and even applying to different institutes to achieve their personal goals. Meaningful work, competitions and performances were crucial to the formation of the narrative identities of the research subjects. This thesis is reliable and ethical because I have aimed to be thorough, particular and consistent in every stage of my research.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iisa Herttuainen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.