University of Oulu

Lastentarhanopettajien kokemuksia varhaiserityisopettajien konsultatiivisesta tuesta

Saved in:
Author: Keränen, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303184
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Keränen, 2018
Publish Date: 2018-11-30
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takala, Marjatta
Reviewer: Takala, Marjatta
Viljamaa, Elina
Description:
Tämän pro gradu -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisena lastentarhanopettajat kokevat varhaiserityisopettajien antaman konsultatiivisen tuen omalle työlleen. Tutkimuksen aihe on ajankohtainen, sillä tutkimukseeni liittyvässä kunnassa varhaiskasvatuksen erityisryhmät lakkautettiin vuonna 2013. Varhaiserityisopettajien työnkuva muuttui konsultoivaksi ja tukea tarvitsevat lapset sijoitettiin tavallisiin päiväkotiryhmiin inkluusion periaatteen mukaisesti. Tutkielman teoreettisessa viitekehyksessä avataan lapsen tuen järjestämistä esiopetuksessa inkluusion periaatteiden mukaisesti ja esitellään aiempaa tutkimusta sekä malleja pedagogisesta konsultaatiosta ja konsultatiivisesta työotteesta. Tutkimuksessa kysyttiin, millaisena lastentarhanopettajat kokevat varhaiserityisopettajien antaman konsultatiivisen tuen omalle työlleen, miten yhteistyötä toteutetaan käytännössä ja mitä kehitettävää konsultatiivisessa yhteistyössä on. Tutkimusmenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua. Keräsin aineiston haastattelemalla viittä esiopetusryhmässä työskentelevää lastentarhanopettajaa Pohjois-Pohjanmaan alueelta. Aineiston analyysissa käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Tutkimustuloksissa lastentarhanopettajat kokivat varhaiserityisopettajan antaman konsultatiivisen tuen todella tärkeäksi. Varhaiserityisopettajan konsultaatio koettiin hyödyllisenä tukena ja lisätietona itselle. Yhteistyö oli ollut kollegiaalista ja tasa-arvoista. Konsultatiivinen yhteistyö oli käytännössä pitänyt sisällään lapsihavainnointia, keskustelua lasten tukemisesta, pedagogisten asiakirjojen täyttämistä ja moniammatillisia palavereita. Lastentarhanopettajat toivoivat yhteistyölle enemmän aikaa ja varhaiserityisopettajien vastuulla olevien päiväkotien määrän vähentämistä. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että varhaiserityisopettajien ja lastentarhanopettajien välinen konsultatiivinen yhteistyö on avainasemassa inklusiivisen varhaiskasvatuksen toteuttamisessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Keränen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.