University of Oulu

Alakoulun ja yläkoulun opettajien koettu osaaminen oppilaiden fyysisen aktiivisuuden edistämisessä

Saved in:
Author: Hasu, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201811303190
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Hasu, 2018
Publish Date: 2019-01-03
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia vahvuuksia ja heikkouksia ala- ja yläkoulussa työskentelevillä opettajilla on edistää oppilaiden koulupäivän aikaista fyysistä aktiivisuutta. Lisäksi vertailen, onko ala- ja yläkouluopettajien kokemuksilla eroavaisuuksia sekä tutkin, miten koulun rehtori voi omalta osaltaan vaikuttaa oppilaiden fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

Nykyaikana peruskoulun oppilaista alle puolet täyttää kansalliset fyysisen aktiivisuuden suositukset ja suuri osa oppilaiden vapaa-ajasta on fyysisesti passiivista aikaa. Fyysisellä aktiivisuudella tiedetään olevan lukuisia terveysvaikutuksia sekä positiivisia vaikutuksia oppimiseen ja koulussa jaksamiseen. Opettajat ja koulun rehtori voivat edistää oppilaiden fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana ja samalla lisätä oppilaiden kokonaisaktiivisuuden määrää. Koulu tavoittaa lähes kaikki ikäluokan lapset ja nuoret ja erityisesti ennestään vähän liikkuvia tulisi kannustaa fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen.

Tässä tutkielmassa tutkin Oulun kaupungin perusopetuksessa työskentelevien ala- ja yläkouluopettajien sekä rehtorien koettuja vahvuuksia sekä heikkouksia edistää oppilaiden fyysistä aktiivisuutta koulussa. Tutkielmassa hyödynnän Oulun kaupungin liikuntatoimen syksyllä 2016 perusopetuksen opettajille teettämää kyselyä (n=144). Tämän kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on analysoitu aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin hyödyntämällä opettajan osaamisen mallia.

Tulosten mukaan eniten ala- ja yläkouluopettajien kykyyn edistää oppilaiden fyysistä aktiivisuutta vaikuttavat opettajapersoonana kasvamiseen ja kehittymiseen sekä opetuksen toteuttamiseen ja kehittämiseen liittyvät tekijät. Opettajat korostivat riittävän koulutuksen ja oppilaantuntemuksen tärkeyttä. Lisäksi yläkouluopettajat painottivat riittävien ryhmänhallintataitojen sekä organisointikyvyn merkitystä.

Negatiivisena tekijänä opettajat mainitsivat aikapulan, puutteellisen koulutuksen, oppiainekeskeisyyden, haluttomuuden kehittää omaa toimintaa sekä negatiivisen asenteen Liikkuva koulu -ohjelmaa kohtaan. Sekä ylä- että alakouluopettajat korostivat rehtorin toiminnan ja positiivisen asenteen merkitystä. Tutkielma osoitti, että lisäkoulutusta opettajien osaamisen vahvistamiselle tarvitaan. Tutkimuksen tuloksia on hyödynnetty Oulun kaupungin Liikkuva koulu -toiminnassa suunnittelemalla ja toteuttamalla yläkoulujen aineenopettajille fyysisesti aktiivista toimintamallia tukeva täydennyskoulutuskokonaisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Hasu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.