University of Oulu

Rakennus- ja sekajätteen käsittelytoiminnan aiheuttamat muutokset Kiertokaaren toiminnassa sekä käsittelyn teknis-taloudellinen selvitys

Saved in:
Author: Hietala, Karoliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.7 MB)
Pages: 88
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812043211
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hietala, 2018
Publish Date: 2019-01-03
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pongracz, Eva
Ylä-Mella, Jenni
Reviewer: Pongracz, Eva
Ylä-Mella, Jenni
Kiljunen, Antero
Description:

Tiivistelmä

Kiertotalouspaketti, valtakunnallinen jätesuunnitelma ja uudistuva lainsäädäntö ohjaavat jätehuollon kehitystä tulevien vuosien aikana. Päämääränä on hidastaa ilmastonmuutosta ja luoda toimiva jätehuolto, joka ottaa myös huomioon kiertotalouden vaatimukset.

Tämä työn tavoitteena on tarkastella Kiertokaari Oy:n lajitteluareena Laren toimintaa. Lajitteluareenan toiminta tulee lähivuosina muuttumaan Oulun Energian investoiman mekaanisen jätteenlajittelulaitoksen takia. Tässä työssä tarkasteltiin erilaisten skenaarioiden avulla tulevaa yhteistyötä. Skenaarioiden tekemiseen käytettiin materiaalivirta-analyysia ja taloudellista tarkastelua. Lajitteluareenalle vastaanotettavan jätteen koostumusta tutkittiin lajittelututkimuksen ja tilastojen avulla. Lisäksi tarkasteltiin jätelain ja hankintalain muutosten vaikutusta Kiertokaaren toimintaan. Työn tutkimuskysymyksinä on:

1. Kuinka jätelain uudistus ja hankintalaki vaikuttavat Kiertokaaren toimintaan?

2. Mikä on lajittelemattoman seka- ja rakennusjätteen koostumus sekä millaisia muutoksia uusi lajittelulaitos aiheuttaa Kiertokaaren toimintaan?

3.Miten Kiertokaaren ja Oulun Energian välinen yhteistyö saadaan toimivaksi?

Työssä on ensin esitelty jätehuoltoa ohjaavaa lainsäädäntöä sekä jätehuollon kehittämiseen liittyvää valtakunnallista jätesuunnitelmaa ja Euroopan unionin kiertotalouspakettia. Seuraavaksi on kuvattu vastaanotettavaa jätettä sekä jätteenkäsittelyä yleisellä tasolla. Neljäs luku käsittelee uuden lajittelulaitoksen sidosryhmiä.

Tutkimusmenetelminä työssä on käytetty jätteen koostumustutkimusta, joka on tehty käyttäen lajittelututkimusta sekä tilastoja. Koostumustutkimuksen tuloksia voitiin hyödyntää materiaalivirta-analyysia tehdessä. Materiaalivirta-analyysin avulla pystyttiin hahmottelemaan tulevaa yhteistyötä Kiertokaaren ja Oulun Energian välillä. Työssä tehtiin myös jätteen syntypaikka- ja logistiikkatarkastelu, jotta saataisiin selville rakennusjätteen tuojien profiilia. Materiaalivirta-analyysissa saatujen graafisten esitysten avulla nähdään eri skenaarioiden jätevirrat ja taloudelliset virrat.

Tuloksissa on esitetty jätteen koostumustutkimuksen lopputulos, jätteen syntypaikka- ja logistiikkatarkastelun tulokset sekä materiaalivirtakaaviot. Koostumustutkimuksessa vastaanotettavien jätejakeiden suurimmat osuudet olivat hienoaineksella ja puulla. Skenaarioista parhaiten sovellettavaksi tulevaa yhteistyötä ajatellen valikoitui skenaario, jossa sekä Kiertokaari että Oulun Energia vastaanottavat jätettä. Tulevaa yhteistyötä rakennettaessa skenaarioita voidaan hyödyntää neuvotteluissa. Kiertokaaren tehtäviin kunnallisena jätehuoltoyrityksenä kuuluu kuntalaisten jäteneuvonta ja turvaamalla lajitteluareenalta saatavat tulot, jäteneuvonta pystytään pitämään nykyisellä tasolla. Kuntalaisten ohjaaminen syntypaikkalajitteluun lisää kierrätystä, jonka avulla materiaalihyödyntämisen aste kasvaa.

The impact of the changes in the treatment process of construction and demolition waste and mixed waste on the operation of Kiertokaari Ltd

Abstract

Circular economy package, national waste plan and renewable law scripts guides the development of the waste management during upcoming years. The aim is to slow down the impact of climate change and to create functional waste management system, that can consider all the demands of circular economy.

The goal of this thesis is to study Kiertokaari Ltds operation of waste separation arena “Lare”. The operations of waste separation arena will change due Oulun Energias investment on mechanical waste separation plant. The upcoming cooperation has been modelled in this thesis by using various scenarios. The composition of the waste taken into waste separation arena is studied with waste separation study and statistics. The impact of the changes of the Waste Act and Act on Public Procurement and Concession Contracts on Kiertokaari’s operatios are studied. Different scenarios are studied using material flow analysis and economical methods.

There are three research questions:

1. What kind of impacts does the change of waste act and Act on Public Procurement and Concession Contracts on Kiertokaari?

2. What is the composition of non-separated municipal waste and construction and demolition waste and what kind of changes does the new mechanical waste separation plant cause?

3.How to create functioning cooperation between Kiertokaari and Oulun Energia?

The acts controlling waste management, European Union circular economy package and national waste plan are introduced in the beginning of the thesis. Then the waste taken into waste separation arena is studied and waste management on general. Fourth chapter covers stakeholders of the mechanical separation plant.

Research methods used in the thesis are waste composition research which is made using separation study and statistics. The profile of customers bringing construction and demolition waste are studied with examination. Waste composition results could be applied in material flow analysis. Material flow analysis is a tool that could be used when studying the future cooperation between Kiertokaari and Oulun Energia. Graphical representation made with material flow analysis presents different scenarios and economical flows.

The results of the waste composition study, profile of customers bringing construction and demolition waste and material flow analysis graphics have been discussed on chapter eight. On the waste composition study, highest fraction were fine material and wood. Considering scenarios on future cooperation, the best scenario to apply is number one where both companies, Kiertokaari and Oulun Energia, both receive waste. When discussing future cooperation, scenarios can be used in the negotiations. As Kiertokaari is a municipal waste management company it has obligations to provide members of the community free services including guidance on waste handling. By securing income from waste separation arena, Kiertokaari can continue providing services to the members of community at the same quality as before. By providing guidance with waste handling Kiertokaari can help to increase the recycling percentage on national level.

see all

Subjects:
Copyright information: © Karoliina Hietala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.