University of Oulu

Leikkaussalin materiaalivirran kehittäminen arvovirtakartoituksella

Saved in:
Author: Myllylä, Miska1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 94
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812053221
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Myllylä, 2018
Publish Date: 2018-12-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Haapasalo, Harri
Reviewer: Haapasalo, Harri
Holma, Tuomas
Description:
Terveydenhuollon alalla on suuri paine tehostaa toimintaa. Sairaalan suurimpiin kustannusalueisiin kuuluvat leikkausosastot ja sairaalan logistiikkatoiminnot. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) leikkaussalin materiaalivirran kehityskohteet. Materiaalivirta haluttiin mallintaa linkitettynä osaksi leikkausprosessia. Tutkimuksen alussa tehtiin kirjallisuuskatsaus, jossa etsittiin keinoja mallintaa leikkausprosessia ja tutkittiin Leanin soveltuvuutta sairaalaympäristöön. Lisäksi kirjallisuudesta haettiin teoriapohja leikkaustoiminnan aikataulutukselle ja välinehuollon prosessille. Prosessin mallinnukseen on useita keinoja. Kirjallisuuskatsauksen mukaan virtauskaaviot soveltuvat hyvin prosessin kokonaisuuden mallintamiseen. Yksi virtauskaavion sovellus on Leanin Value Stream Mapping (VSM) eli arvovirtakartoitusmenetelmä, joka kuuluu holistisiin tilaustoimitusketjun optimointimenetelmiin. Terveydenhuollon alalla Lean on saanut huomiota 2000-luvun alun jälkeen ja sovellettaessa VSM:ää sairaalaympäristöön mallia on usein hieman muokattu. Analysointivaiheessa voidaan myös käyttää useita eri työkaluja ja lähtökohtia. Yhdistävänä tekijänä työkaluille on hukan lähteiden poistaminen prosessista. Työn empiriaosiossa prosessin mallinnuksen työkaluna päädyttiin käyttämään Leanin VSM työkalua. VSM:lle tyypillisesti kartoitus suuntautui yhteen tuoteperheeseen: TEP- eli kokotekonivelleikkauspotilaisiin. Kartoitukseen käytettiin Henrique et al. (2015) esittämää arvovirtakartoitusmenetelmää, jossa tulevat ilmi potilasvirta, informaatiovirta ja materiaalivirta. Alustava nykytilankuvaus ja siihen liittyviä haasteita saatiin mallinnettua teemahaastattelujen ja havainnoinnin avulla. Nykytilankuvausta täydennettiin potilastietojärjestelmästä löytyvällä informaatiolla ja se lähetettiin yhdessä ennakkotehtävien kanssa työpajan osallistujille tutustuttavaksi. Arvovirtakartoitustyöpajaan osallistui 15 ammattilaista. Heidän avullaan nykytilanne varmennettiin ja ongelmakohtia materiaalivirrasta pyrittiin tunnistamaan entistä laajemmin. Työpajassa työryhmä jaettiin pienempiin tiimeihin, joissa osallistujat miettivät ongelmiin ratkaisuja. Tämän jälkeen palattiin Leanin periaatteihin ja pyrittiin priorisoimaan ongelmakohdat ja hukan lähteet loppuasiakkaan tarpeen mukaan. Loppuasiakkaan tärkeimmäksi arvoksi oletettiin nopea ja laadukas hoito. Tämän oletuksen pohjalta mallinnettiin toimenpidepakkausten kokoamisen arvovirta process activity mapping -työkalun avulla. Tutkimuksen tuloksena syntyi neljä materiaalivirran kehitysaluetta, jotka ovat välinehuollon huoltoprosessin kehittäminen, välinehuollon sijainnin optimointi, leikkausten aikaisiin tarpeisiin vastaaminen leikkaussalin ulkopuolisen avustajan eli ulkopassarin roolin määrittämisellä tai suuremmalla leikkaussalin sisäisellä varastolla sekä tarpeen ja kapasiteetin aktiivinen seuranta ja suunnittelu. Vaikka arvovirtakartoitus toteutettiin yhdelle erikoisalalle, ovat tutkimuksen tulokset yleistettävissä myös muuhun OYS:n leikkaustoimintaan. Kehitysehdotusten suurimpana riskinä on varastoinnista syntyvä hukka.
see all

Hospitals are facing pressure to improve their operations and the efficiency of their processes. Operating theatres and hospital’s logistics activities are among the largest cost areas in hospital’s budget. This paper aims to suggest improvement areas in Oulu University Hospital’s (OYS) operating theatre material logistics. One of the desired outcomes was to link material logistics to be part of the operating process. In the beginning of the research, a literature review was performed around the topics of process modelling and the suitability of Lean methodology in the health care environment. Furthermore, literature was used to get a better understanding of operating room scheduling and the sterilization department processes. There are various tools, which can be used for process modelling. Flowcharts are especially suitable for understanding the overall process, according to the performed literature review. One application of flowcharts is Lean’s Value Stream Mapping (VSM) tool, which can be categorized to the holistic supply-chain optimization methods. Lean has received recognition in the health care industry, since the early 2000s. When applied to the hospital environment, the VSM tool has often been partly modified. In the analysis phase several different tools and premises can also be applied. As a unifying factor you can recognize the aim to remove sources of waste from the process. Lean’s (VSM) tool was chosen to be used as the process modelling tool in the empirical phase of this paper. The performed VSM focused on one product family: TEP-surgery process also known as total endoprosthesis. There are various nuances of VSM tool, and so as the more specific mapping tool Henrique et al.’s (2015) application was chosen to be used. It covers the patient flow, information flow and material flow each on its own separate line. The initial current state map was constructed with the help of interviews and perception. Next the current state map was filled with data that was gathered from patient information system anonymously and it was sent out alongside with a questionnaire to the participants of the workshop. Fifteen professionals participated in the value steam mapping workshop. They participated on validating of the current state map and they recognized further challenges from the current process. Later in the workshop the group was divided into smaller teams in which the participants would try to come up with a solution to a problem. Hereafter, a step back was taken to the principles of Lean and the improvement areas and sources of waste were prioritized by the need of the end customer. Fast and high-quality treatment was assumed to be the most important value of the customer. Based on this assumption the value stream of procedure package was also modelled with Process Activity Mapping tool. As the result of this research four improvement areas were regocnized in the material flow, which are the maintenance process in sterilization department, the location of the sterilization department underneath the operating theatre, tackling the material needs during an operation with a dedicated employee next to the operating room or with larger inventory inside the operating room and lastly more active follow of the demand and planning of the available capacity. Although the research focused on one product family the results can be utilized in most operating processes of OYS. The main risk of the suggested actions is the waste of excess inventory.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miska Myllylä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.