University of Oulu

Business ecosystem analysis of a vehicular road weather information system : case WirMa

Saved in:
Author: Lusikka, Toni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.1 MB)
Pages: 85
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812053223
Language: English
Published: Oulu : T. Lusikka, 2018
Publish Date: 2018-12-05
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Majava, Jukka
Kinnunen, Tuomo K.
Reviewer: Majava, Jukka
Kinnunen, Tuomo K.
Description:
This master’s thesis was conducted as a part of VTT’s assignment in Lapland University of Applied Sciences’ project called WiRMa — Industrial Internet Applications in Winter Road Maintenance. In the project Industrial Internet platform solution is developed. In this thesis the platform solution is called WiRMa system. Purpose of WiRMa system is to present vehicular data about road network’s condition in winter conditions by using different type of technologies. Data collected to the system is for example road surface temperature, slipperiness and road condition, and in addition air humidity and temperature. Data is collected by commercial vehicles that operate mainly in northern Finland. WiRMa system is planned to be exploited especially in winter road maintenance, but also for example development of weather forecasts is one of the goals. Aim of the system is to enhance traffic safety, allocate maintenance operations more timely and to create new businesses. The purpose of this master’s thesis is to support and contribute WiRMa project’s solutions to become commercial innovations in future. Thesis explores WiRMa system’s benefits to Finnish society and different stakeholders. Furthermore, business ecosystem’s actor roles and their capabilities are studied. Potential business models are identified and business ecosystem is described as value network. In the thesis literature review and empirical research are conducted. Empirical part of the thesis is qualitative case study, where focus groups and semi-structured interviews are conducted. Collected research data is analysed by using categorization method. Key result of the thesis is the analysis of system’s business ecosystem’s actor roles and capabilities. In WiRMa system actors are hardware providers, winter road maintenance enhancer, winter road maintenance procurer, owner of vehicular data, fleet provider, weather information and weather forecasts producer, and real time communications producer. WiRMa system’s business ecosystem’s value creation is described as value network. System’s societal benefits mainly consist of traffic safety improvements, possible cost reductions, and environmental benefits. In addition, there is possibility to create new businesses and increase Finland’s exports to abroad. The focus areas of the thesis were WiRMa system, business actors that are involved in the system, and winter road maintenance in Finland, so results cannot necessarily be directly extrapolated to other geographical areas, where winter road maintenance is conducted differently than in Finland. In addition, WiRMa is a research project, so commercial operating model in vehicular RWIS can be operated very differently.
see all

Diplomityö tehtiin osana Lapin Ammattikorkeakoulun VTT:ltä tilaamaa toimeksiantoa WiRMa — Industrial Internet Applications in Winter Road Maintenance -projektia. Projektissa kehitetään Teolliseen Internetiin perustuva alustaratkaisu, jota diplomityössä kutsutaan WiRMa järjestelmäksi (WiRMa system). WiRMa järjestelmän tarkoituksena on esittää ajoneuvoista erilaisien teknologioiden avulla kerättyä dataa tieverkon kunnosta talviolosuhteissa. Järjestelmään kerätään tietoa esimerkiksi tien pinnan lämpötilasta, liukkaudesta ja olosuhteesta sekä ilman kosteudesta ja lämpötilasta. Datan keräämiseen käytetään kaupallisesti toimivia liikennöitsijöitä pääasiassa Pohjois-Suomen alueella. Järjestelmää on tarkoitus hyödyntää erityisesti talvikunnossapidossa, mutta myös esimerkiksi sääennusteiden kehittäminen on yksi tavoitteista. Järjestelmän tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta, kohdistaa kunnossapito toimet oikea-aikaisesti ja luoda uutta liiketoimintaa. Diplomityön tavoitteena on tukea ja edistää WiRMa hankkeen ratkaisujen siirtymistä tulevaisuudessa kaupallisiksi innovaatioiksi. Diplomityössä selvitetään WiRMa järjestelmän hyödyt yhteiskunnalle ja eri toimijoille sekä tunnistetaan liiketoimintaekosysteemin toimijaroolit ja heidän kyvykkyydet. Työssä tunnistetaan myös mahdollisia liiketoimintamalleja ja liiketoimintaekosysteemi kuvataan arvoverkkona. Työssä tehdään kirjallisuustutkimus sekä empiirinen tutkimus. Empiirinen tutkimus tehdään laadullisena tapaustutkimuksena, jossa järjestetään fokusryhmähaastatteluita ja puolistrukturoituja haastatteluja. Kerätty aineisto analysoidaan kategorisoimalla. Tutkimuksen tärkein tulos on järjestelmän liiketoimintaekosysteemin toimijoiden roolien ja kyvykkyyksien selvittäminen. Toimijoiden rooleja WiRMa järjestelmän liiketoimintaekosysteemissä ovat laitetoimittaja, talvikunnossapidon kehittäjä, talvikunnossapidon tilaaja, ajoneuvodatan omistaja, ajoneuvo-joukon toimittaja, säätiedon ja sääennusteiden tuottaja sekä reaaliaikaisen kommunikoinnin tuottaja. WiRMa järjestelmän liiketoimintaekosysteemin arvon luonti kuvataan työssä arvoverkkona. Järjestelmän yhteiskunnalliset hyödyt koostuvat pääasiassa liikenneturvallisuuden paranemisesta, mahdollisista kustannussäästöistä ja ympäristöllisistä hyödyistä. Lisäksi järjestelmän on mahdollista synnyttää uutta liiketoimintaa sekä kasvattaa Suomen vientiä ulkomaille. Työssä keskityttiin tutkimaan WiRMa järjestelmää ja siinä mukana olevia toimijoita sekä talvikunnossapitoa Suomessa, joten tuloksia ei välttämättä voi suoraan yleistää maantieteellisesti muulle alueelle, jossa talvikunnossapito järjestetään eri tavalla kuin Suomessa. Lisäksi WiRMa on tutkimusprojekti, joten kaupallinen toimintamalli ajoneuvotiesäätietojärjestelmän toiminnassa voi olla hyvin erilainen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Toni Lusikka, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.