University of Oulu

Ketterien projektinhallintamenetelmien vaikutus projektin menestykseen

Saved in:
Author: Kangasharju, Jyri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201812213315
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kangasharju, 2018
Publish Date: 2019-01-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Projektien keskeinen tavoite on menestys. Hyvin iso osa yritystoiminnasta on projektimuotoista. Menestys on niin projektinhallinnan kuin koko yritystoiminnan keskeinen pyrkimys. Menestyksen saavuttamiseksi on tärkeää määrittää, mitkä ovat projektin tavoitteet ja menestyskriteerit. Tässä työssä esitellään menetelmiä projektin suorituskyvyn mittaamiseksi ja niitä hyödynnetään ketterien projektinhallintamenetelmien menestyksen arvioinnissa.

Tämän työn tarkoituksena on tutkia ketterien projektinhallintamenetelmien vaikutuksia projektin menestykseen. Erityisesti työssä selvitetään projektin kriittisiä menestystekijöitä ja menestyskriteereitä. Työssä myös esitellään ja arvioidaan tilanteita, mihin ketterät menetelmät soveltuvat parhaiten.

Tutkimuskysymykset tässä työssä ovat:

— Miten ketterät menetelmät vaikuttavat projektin menestykseen?

— Minkälaisiin tilanteisiin ketterät menetelmät soveltuvat?

— Mitkä ketterät ominaisuudet parantavat menestystä?

Tutkimusmenetelmänä työssä käytetään pääsääntöisesti kirjallisuuskatsausta. Tehtyjen tutkimusten ja olemassa olevaan kirjallisuuteen pohjautuen arvioidaan ketteriä menetelmiä projektissa hyödyntäneiden menestystä ja menestykseen johtavia tekijöitä. Menestykseen johtavien tekijöiden pohjalta muodostetaan malli, joka kuvaa mitkä ketteryyden periaatteista ovat tärkeimpiä, ja miten niitä voidaan hyödyntää osana perinteistä projektinhallintaa.

Ketterillä menetelmillä on havaittu selkeä vaikutus menestykseen erityisesti ohjelmistoprojekteissa ja ainutlaatuisissa projekteissa, kuten uuden tuotteen kehityksessä. Projektin ympäristön tulee siis sisältää epävakautta tai projektin tulee olla tyyliltään ainutlaatuinen. Suurin hyöty ketterillä menetelmillä saadaan asiakasvaatimusten huomioimisen osalta. Ketterät projektinhallintamenetelmät painottavat jatkuvaa kehitystä ja korostavat asiakkaan roolia. Ketterälle projektitiimille on tyypillistä sen pieni koko, tiimijäsenten ammattitaito ja kokemus.

Tämän työn tuloksia voidaan käyttää hyödyksi projektinhallintamenetelmän valinnassa ja arvioinnissa. Tuloksia ei kuitenkaan voi yleistää jokaiseen tapaukseen, sillä tutkimus tehtiin pääsääntöisesti ohjelmistokehityksen kontekstiin. Tulokset ovat siis suuntaa antavia.

Impact of agile project management methods on project success

Abstract

Success is a common goal for projects. A significant part of the activities in organizations are project-based. Success is a common ambition both in project management and in organizations in general. Regarding project’s success it is also necessary to determine the key success factors for project management. In this thesis methods for measuring project’s success are presented. These measures are used to evaluate the success of agile project management methods.

The aim in this thesis is to study the impacts agile methods have on project success. Especially this study aims to find critical success factors regarding projects success and to find situations in which the agile methods are particularly useful.

The research questions for this study are following:

— What kind of impacts do agile methods have on project success?

— In what kind of situations are agile methods effective?

— What agile characteristics improve project success?

Research method used in this thesis is literary survey. Based on existing researches and literature the goal is to measure the impacts of agile methods. The factors resulting to successful projects are identified. Based on them the goal is to form a model of the characteristics leading to successful projects. The single characteristics identified can be included as part of traditional methodology to improve project performance.

Agile methods are perceived to have a positive impact on project success especially in the field of software development and other unique type of projects. The project environment must contain uncertainty to get the most out of agile methodology. The most significant benefit gained with agile methods is responding to customer requirements. Agile methods emphasize continuous improvement and the role of a customer. Typical agile team is relatively small, professional and experienced.

The results of this thesis can be used to choose and evaluate methods for project management. These results can’t be generalized in every situation as the research was done mainly in software development context. The results are therefore suggestive.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jyri Kangasharju, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.