University of Oulu

Tuotannollisen pk-yrityksen liiketoimintamallit ja niiden kehittäminen

Saved in:
Author: Okkonen, Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901041005
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Okkonen, 2018
Publish Date: 2019-01-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Jatkuva yhteiskunnan kehitys muokkaa yritysten liiketoimintaa ja tässä kehityksessä on tärkeää pysyä mukana pärjätäkseen markkinoilla. Tuotannolliset yritykset ovat perinteisesti olleet hyvin yksinkertaisia yrityksiä toiminnaltaan. Pk-yritykset puolestaan muodostavat taloudellisen ja työllisyyden kasvun selkärangan yhteiskunnassa kattamalla valtaosan maailman yrityksistä. Yhteiskunnan kehitys ja globaali kilpailu pakottavat perinteiset tuotannolliset pk-yritykset kehittämään liiketoimintaansa, mikä on tämän tutkimuksen lähtökohtana.

Tämän kandidaatintyön on tarkoitus tarkastella tuotannollisten pk-yritysten liiketoimintamalleja ja niiden kehittämistä. Tutkimusmenetelmänä on kirjallisuuskatsaus, jolla selvitetään mitä tarkoitetaan liiketoimintamallilla ja sen kehittämisellä. Lisäksi perehdytään tuotannollisten- ja pk-yritysten ominaispiirteisiin sekä siihen miten ne vaikuttavat liiketoimintamallien kehitykseen.

Tutkimuksessa selvisi, että liiketoimintamalli on tutkijoiden keskuudessa eri tavoin ymmärretty käsite. Yhteinen sanoma on kuitenkin se, että liiketoimintamalli selittää kokonaisvaltaisesti yrityksen toimintaa, missä keskiössä on arvon tuotanto yritykselle ja asiakkaille. Tuotannollisten pk-yritysten ominaispiirteisiin kuuluu joustavuus ja innovatiivisuus, jotka mahdollistavat sopeutumisen erilaisiin markkinatilanteisiin. Vastaavasti haasteina tuotannollisilla pk-yrityksillä on resurssien vähäisyys ja laajan osaamisen puute. Liiketoimintamallien kehittämistä käsitellään aluksi liiketoimintamalli-innovaation näkökulmasta, joka tarkoittaa uuden liiketoimintamallin käyttöönottoa yrityksessä. Liiketoimintamalli-innovaation taustalla on idea, että liiketoimintaa muutetaan siten, että samoilla resursseilla pystytään tuottamaan enemmän arvoa itselleen ja asiakkailleen. Liiketoimintamallien kehitykseen liittyy vahvasti meneillään olevan teknologian nopea kehitys eli digitalisaatio. Digitalisaatio tarjoaa tuotannollisille pk-yrityksille keinoja kehittää liiketoimintamalliaan esimerkiksi hyödyntämällä älykkyyttä ja nopeaa tiedon siirtoa tuotannossa. Tuotannollisiin pk-yrityksiin liittyy myös palvelullistaminen, joka tarjoaa keinon kehittää liiketoimintaa lisäämällä palveluita tuotteiden tueksi. Palvelullistaminen on kannattavaa tuotannollisille yrityksille, sillä se tuo kilpailuetua ja monipuolistaa yrityksen liiketoimintaa asiakkaiden näkökulmasta.

Työ tarjoaa tiiviin kokonaiskuvan liiketoimintamalleista ja niiden kehittämisestä, tuotannollisten pk-yritysten näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset ovat hyvin yleistettäviä, sillä aihetta on käsitelty yleisesti kaikkien tuotannollisten pk-yritysten näkökulmasta. Tuloksia voisi hyödyntää yleistietona aiheesta sekä pohjatietona jonkun tietyn yrityksen liiketoiminnan kehittämiselle tai laajemmalle tutkimukselle.

Manufacturing SME’s business models and their development

Abstract

Continuous development of society shapes business’ and it is important to keep up with the development to survive in the market. Manufacturing companies have traditionally been quite simple companies regarding their functions. SME’s in turn form the backbone of financial and employment growth by covering the majority of existing companies. Society’s development and global competition are forcing manufacturing SME’s to improve their business model which is the premise of this research.

The purpose of this bachelor’s thesis is to study manufacturing SME’s business models and their development. The used research method is literature review which will explain what means the term business model and its development. Furthermore, the research will orient into manufacturing and SME’s characteristics and how they affect the development of business models.

The research indicated that business model is quite diversely understood topic among researchers. Common message is however that business model explains comprehensively business’ functions where at the center is value production for the company itself and for the customer. Manufacturing SME’s characteristics include flexibility and innovativity that enable adjustments for different kind of situations in the market. Respectively, challenges for manufacturing SME’s are scarcity of resources and lack of comprehensive knowledge. Business model development is first approached from a perspective of business model innovation which means implementation of a new business model in a company. Behind business model innovation is an idea that with same resources company could produce more value to itself and to its customers. Technology’s rapid development or digitalization is strictly affiliated in business model development. Digitalization offers means for manufacturing SME’s to develop their business model using intelligence and rapid data transfer in production, for instance. Also, servitization is affiliated in manufacturing SME’s which provides a way to improve business by adding services to support products. Servitization is profitable for manufacturing companies because it brings competitive edge and diversifies company’s business from customer’s perspective.

This thesis provides a compact overall picture of business models and their development from manufacturing SME’s perspective. Research’s results are quite generalized since subject is viewed generally from all manufacturing SME’s perspective. Results could be used as a general knowledge and basis for developing some specific company’s business or further research.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pekka Okkonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.