University of Oulu

Jollei tässä sopimuksessa ole toisin määrätty : metatekstuaaliset viittaukset kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa

Saved in:
Author: Juuso, Tiia-Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 90
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901101035
Language: Finnish
Published: Oulu : T.-M. Juuso, 2019
Publish Date: 2019-01-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Sivonen, Jari
Reviewer: Mantila, Harri
Sivonen, Jari
Description:
Pro gradu -tutkimuksessani tarkastelen kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen metatekstuaalisia viittauksia. Tutkimuksessani olen selvittänyt, millä tavoin vuoden 2017 kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus viittaa itseensä ja millä tavoin sopimuksen metatekstuaaliset viittaukset ilmenevät. Tutkimuksessani lähestyn aineistoani lingvistisen tekstintutkimuksen keinoin. Sovellan metatekstuaalisuuden ja tekstuaalisen metadiskurssin käsitteitä tarkastellessani aineistoni viittauksia. Kielitieteellisen tutkimuksen lisäksi tutkimuksellani on yhteys oikeuslingvistiseen tutkimukseen. Tarkastelen viittauksia sen mukaan, mihin sopimuksen kohtaan ne kohdistavat viittauksen suhteessa itseensä. Jaottelen aineistossani esiintyvät metatekstuaaliset viittaukset kuuteen eri ryhmään: viittaukset eteenpäin, viittaukset taaksepäin, viittaukset samaan momenttiin, pykälään tai lukuun itsessään, viittaukset koko sopimukseen, epätarkat viittaukset ja rajatapaukset. Viittaaminen sopimukseen tapahtuu useimmiten pykälä- ja momenttiviittauksia käyttämällä. Pykälien ja momenttien lisäksi metatekstuaalisia viittauksia sopimuksessa ovat adpositiot jäljempänä, edellä ja yllä, adjektiivi seuraava sekä tässä-rakenne. Toisaalla sanottua osoitetaan sopimuksessa myös neljällä referointirakenteella (x:n mukainen, x:n mukaisesti, x:n mukaan ja x:n perusteella) sekä TU- ja VA-partisiipeilla. Käytän tutkimuksessani myös aineiston kvantitatiivista kuvausta. Teen laskelmia avoimesta metatekstuaalisuudesta: kuinka paljon aineistossani on viittauksia tekstin eri osiin ja kuinka paljon niitä esiintyy suhteellisesti sivua kohden. Lisäksi kiinnitän tutkimuksessani huomiota viittausten ymmärrettävyyteen siltä osin, että käykö lukijalle viittauksista yksiselitteisesti ilmi, mihin sopimuksen kohtaan viitataan. Metatekstuaalisilla viittauksilla on kunnallisessa yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa useita tehtäviä. Viittauksilla jäsennetään tekstin rakennetta ja ohjataan lukijoita hahmottamaan sopimuksen eri osia ja niiden yhteenkuuluvuutta. Systemaattisuuden mukaisesti viittauksilla osoitetaan sopimuksessa jo toisaalla määrättyä tai määriteltyä sisältöä. Viittaukset myös itsessään esiintyvät osana sopimuksen määräyksiä, määritelmiä ja ehtolauseita. Näissä tapauksissa viittausten merkitys korostuu, sillä sopimusta ei ole mahdollista ymmärtää tai soveltaa ilman tietoja viitattujen kohtien sisällöstä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia-Maria Juuso, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.