University of Oulu

Luokanopettajaopiskelijoiden narratiiviset identiteetit omakuvien kautta kerrottuna

Saved in:
Author: Holappa, Anniina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Pages: 110
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901121044
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Holappa, 2019
Publish Date: 2019-01-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Uitto, Minna
Lassila, Erkki
Reviewer: Uitto, Minna
Tenhu, Tapio
Alanko, Anu
Description:
Pro gradu -tutkimus käsittelee luokanopettajaopiskelijoiden omakuvien kautta kerrottuja kertomuksia heidän identiteeteistään. Kertomukset ovat elämäkerrallisia ja sisältävät menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden näkökulmat. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan luokanopettajaopiskelijoiden narratiivisten identiteettien tunteisiin ja suhteisiin liittyviä ulottuvuuksia. Viime vuosina opettajien ja luokanopettajaopiskelijoiden identiteettitutkimus on lisääntynyt. Erityisesti tunteiden ja identiteettien väliset jännitteet ovat nousseet tutkimuksissa esiin. Aihe on myös yhteiskunnallisesti merkittävä, sillä opettajien työssäjaksaminen on herättänyt huomiota mediassa. Tässä tutkimuksessa luokanopettajaopiskelijoiden identiteettejä lähestytään uudesta näkökulmasta. Luokanopettajaopiskelijoiden itse valitsemat omakuvat ovat elämästä ja identiteeteistä kerrottujen kertomusten lähtökohtina. Omakuvat tuovat tutkimukseen visuaalisen elementin, jonka kautta luokanopettajaopiskelijat peilaavat omaa identiteettiään. Tutkimuskysymykseksi muodostui: ”Millaisiksi luokanopettajaopiskelijat kertovat identiteettinsä omakuvien tukemana?” Tämä on narratiivinen tutkimus, jossa haastateltiin kahta luokanopettajaopiskelijaa heidän omakuviensa tukemana. Moonan haastattelu toteutui valokuva-avusteisena haastatteluna, kun taas Hannan haastattelu oli valokuva-avusteisen haastattelun ja elämäkertahaastattelun yhdistelmä. Aineiston analyysi oli sekä aineisto- että teorialähtöistä. Ensin aineistoa analysoitiin narratiivisen analyysin avulla, jossa kertomukset juonennettiin kronologiseen muotoon. Toisessa vaiheessa käytettiin narratiivien analyysia, jonka avulla identiteettien tunteisiin ja suhteisiin liittyvät ulottuvuudet nousivat esiin. Luokanopettajaopiskelijat kertovat nykyisestä identiteetistään ja kehittyvästä opettajuudestaan erityisesti herkkyyden, itsetunnon ja ihmissuhteiden kautta. He vertailevat itseään kulttuurisesti määrittyneeseen malliopettajuuteen. He reflektoivat omia menneisyyden kokemuksiaan ja näkevät niiden merkityksen nykypäivän lisäksi tulevaisuudessa. Opettajaksi kehittyminen vaatii luokanopettajaopiskelijoilta syvällistä reflektiota identiteetin eri ulottuvuuksien kanssa. Luokanopettajaopiskelijat kertovat myös oman identiteetin ja opettajaihanteen välisistä jännitteistä. Luokanopettajaopiskelijoiden narratiiviset identiteetit rakentuvat erityisesti herkkyyden kautta, jota he yrittävät sovittaa omaan opettajuuteensa. Tutkimus tarjoaa käytännön sovellusmahdollisuuksia. Omakuvia voitaisiin käyttää luokanopettajankoulutuksessa ammatillisen identiteetin pohdinnan tukena. Niiden avulla voidaan lähestyä tunteiden, herkkyyden ja itsetunnon teemojen lisäksi vuorovaikutussuhteiden merkitystä opettajaksi kasvamisessa. Omakuvien äärellä luokanopettajaopiskelijat voivat kertoa kertomuksia, joista heidän voi muuten olla haastavaa puhua.
see all

Subjects:
Copyright information: © Anniina Holappa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.