University of Oulu

Sosioemotionaalinen näkökulma reaaliaineiden opettajien tulkintoihin toiminnallisesta oppimisesta yläkoulussa

Saved in:
Author: Koskela, Tomi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901121049
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Koskela, 2019
Publish Date: 2019-01-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:
Suomalaisten lasten ja nuorten liikkumattomuus on kasvava ongelma. Istuminen on nostettu yhdeksi merkittäväksi kansanterveyttä vaarantavaksi tekijäksi. Toiminnalliset, liikettä ja liikkumista hyödyntävät opetustavat ovat keino vähentää istumista kouluissa. Tällaisten toiminnallista oppimista hyödyntävien opetusmenetelmien tavoitteena on oppimisen tukemisen lisäksi fyysisen aktiivisuuden lisääminen koulupäivän aikana. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan yläkoulun reaaliaineiden opetusta, johon aineenopettajat ovat integroineet liikettä ja liikuntaa opetustaan toiminnallistamalla. Tämän tutkielman tavoitteena on kuvata, miten sosioemotionaalinen kompetenssi ilmenee toiminnallisessa oppimisessa reaaliaineissa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten opettajan asiantuntijuus vaikuttaa toiminnalliseen oppimiseen sosioemotionaalisen kompetenssin näkökulmasta. Tutkimukset osoittavat, että koululiikunnassa harjoitellaan luontevasti sosioemotionaalisia taitoja. Tutkimusaineisto koostuu Oppimista liikkumalla -hankkeen aineenopettajien täydennyskoulutuksessa videoiduista tutkimuskeskusteluista (n=6) ja yhdestä toiminnallisten opetusideoiden esittelystä (n=6). Tutkimusjoukkoon kuuluu yhteensä 12 Oulun yläkoulujen reaaliaineiden opettajaa. Tutkimus toteutettiin laadullisen tutkimuksen menetelmiä hyödyntäen. Aineiston analysoinnissa käytettiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin periaatteita. Tutkimustulokset osoittivat, että sosioemotionaalinen kompetenssi ilmenee toiminnallisessa oppimisessa erilaisina sosiaalisina ja emotionaalisina taitoina. Toiminnalliselle oppimiselle tyypillisiä olivat runsaat sosiaaliset kanssakäymiset, yksilön ja ryhmän yhteistyötaitojen harjoittelut, tunteiden kokemiset ja ilmaisut, sekä tunnesiteiden muodostuminen opetettavaan aiheeseen. Opettajan ammattitaidolla oli suuri merkitys sosioemotionaalisten taitojen oppimisessa. Sosioemotionaalisten taitojen vahvistaminen reaaliaineiden toiminnallisessa oppimisessa yläkoulussa edellyttää opettajalta riittäviä tietotaitoja niin toiminnallisesta opetuksesta kuin myös sosioemotionaalisesta kompetenssista. Tutkimus osoitti, että liikkeen ja liikunnan avulla toiminnallistetulla opetuksella voidaan istumisen vähentämisen lisäksi tukea yläkoululaisen sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä. Tutkimustulokset antavat suuntaa sille, että sosioemotionaalisella kompetenssilla ja toiminnallisella oppimisella on yhteys toisiinsa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tomi Koskela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.