University of Oulu

Tulvien aiheuttamat seuraukset ja niihin vaikuttavat tekijät : tapausesimerkkeinä Kiinan tulva, Pohjanmeren tulva ja Porin kaupunkitulva

Saved in:
Author: Niemelä, Tiia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901181074
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Niemelä, 2019
Publish Date: 2019-01-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa perehdytään aikaisemman kirjallisuuden pohjalta tulvien seurauksiin ja niihin vaikuttaviin tekijöihin. Lisäksi eri tulvatyyppejä kuvastavien esimerkkitapauksien kautta perehdyn tarkemmin eri tulvatyyppien seurauksiin. Vesistötulvaa edustaa vuonna 1931 tapahtunut tulva Kiinassa, meritulvaa vuonna 1953 tapahtunut Pohjanmeren tulva ja hulevesitulvaa Porissa vuonna 2007 sattunut kaupunkitulva.

Tulva on vallitsevista luonnonoloista johtuva luonnonilmiö. Tulvat voidaan jakaa kolmeen eri kategoriaan; vesistötulviin, meritulviin ja hulevesitulviin. Vesistötulvat syntyvät vesistöjen, eli jokien ja järvien, vedenpinnan noustessa, meritulvat syntyvät merenpinnan noustessa normaalin vaihtelun yläpuolelle ja hulevesitulvat puolestaan syntyvät, kun hulevesirakenteiden, kuten viemäriverkostojen ja avo-ojien, kapasiteetti ylittyy runsaan sateen seurauksena. Tulvat voivat aiheuttaa vahingollisia seurauksia esimerkiksi ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle, ympäristölle, infrastruktuurille, taloudelliselle toiminnalle ja kulttuuriperinnölle. Seuraukset voidaan luokitella suoriin, epäsuoriin, aineellisiin ja aineettomiin seurauksiin. Suorat seuraukset syntyvät välittömästä kosketuksesta tulvaveden kanssa. Epäsuorat seuraukset puolestaan ovat pidemmän aikavälin seurauksia, jotka ovat välillisesti yhteydessä itse tulvaan. Aineellisille seurauksille voidaan laskea rahallinen arvo, kun taas aineettomia seurauksia puolestaan ei voida mitata rahassa.

Tulvat tuhoavat rakennuksia, omaisuutta, satoja ja karjaa. Ne usein aiheuttavat katkoksia infrastruktuurissa ja pilaavat maaperää. Tulvilla on myös merkittävä vaikutus ihmisiin kuolemantapausten, loukkaantumisien ja jälkikäteen ilmenevien psyykkisten häiriöiden kautta. Tulvan seurauksiin vaikuttaa tulvan luonteenomaiset piirteet, alueen ominaispiirteet ja väestön sosiaaliset ominaisuudet. Esimerkiksi ajankohta, kesto, syvyys, topografia, vallitseva ilmasto, urbanisaation taso sekä väestön ikä ja rakenne. Yksi merkittävimmistä vaikuttavista tekijöistä on yhteiskunnan varautuminen ja valmius.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tiia Niemelä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.