University of Oulu

Yleisimmät joukkoviestimet tutkimusta ja tiedettä koskevan tiedon välittäjinä suomalaisille

Saved in:
Author: Korkeakangas, Sini-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Statistics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.1 MB)
Pages: 14
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901231087
Language: Finnish
Published: Oulu : S.-S. Korkeakangas, 2019
Publish Date: 2019-01-23
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman yhtenä tavoitteena on kartoittaa suomalaisten kiinnostusta tiedettä, tutkimusta ja teknologiaa kohtaan. Tutkielman toinen ja ehkä tärkein tavoite on kuitenkin selvittää yleisimpien joukkoviestimien tärkeyttä suomalaisille tiedettä sekä tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä. Tutkielmassa käytetty aineisto on peräisin vuoden 2016 Tiedebarometrista. Kaikkiaan 7000:sta yksinkertaisella satunnaisotannalla väestötietojärjestelmästä poimitusta henkilöstä, joille kysely lähetettiin, vastasi 1056 henkilöä. Aineisto kerättiin strukturoidulla kyselylomakkeella, joka kullekkin vastaajalle lähetettiin kirjeitse. Keruu tapahtui aikavälillä 31.5.2016–8.8.2016. Tilastollisen analyysin menetelmien osalta tässä tutkielmassa on käytetty ehdollisia prosenttijakaumia ja ristiintaulukointia. Tutkielman vastemuuttujia on mitattu kysymyksillä ”Kuinka kiinnostunut olette/aktiivisesti seuraatte tiedotusvälineistä seuraavia aihepiirejä koskevia uutisia, ohjelmia ja kirjoituksia? Tiede, tutkimus, teknologia”, sekä ”Kuinka tärkeitä seuraavat tietolähteet ovat Teille tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä? Internet, tietoverkot ja sosiaalinen media/televisio ja radio/sanomalehdet”, joista jälkimmäinen on eritelty kolmeen eri kysymykseen. Vastemuuttujia oli siis yhteensä neljä. Taustamuuttujana tutkimuksessa toimii ikä, sekä ensimmäisen kysymyksen kohdalla lisäksi ammatillisen koulutuksen taso. Tutkimuksessa havaittiin, että selkeä enemmistö kaikista vastaajista oli kiinnostuneita tieteestä, tutkimuksesta ja teknologiasta. Iän suhteen kiinnostuneiden suhteellinen osuus oli suurin nuorimmassa ikäluokassa ja laski ikäluokan vanhetessa. Ammatillisen koulutuksen suhteen kaikkein suurin osuus kiinnostuneita oli yliopisto- tai korkeakoulututkinnon suorittaneissa. Muissa koulutusluokissa kiinnostuneiden osuus vaihteli jonkin verran, mutta ei erityisen voimakkaasti. Kaikkien vastaajien keskuudessa internetin, tietoverkot ja sosiaalisen median itselleen tärkeiksi tietolähteeksi tiedettä ja tutkimusta koskevan tiedon välittäjinä luokitteli 70 % vastaajista, television ja radion taas 80% kaikista vastaajista, sekä sanomalehdet 71 % kaikista vastaajista. Internetiä, tietoverkkoja ja sosiaalista mediaa tärkeänä pitävien osuus oli korkein nuorimassa ikäluokassa ja laski ikäluokan vanhetessa. Televisiota ja radioa tärkeinä pitävien osuus taas oli suurin vanhimmassa ikäluokassa ja laski ikäluokan nuortuessa. Sanomalehtiä tärkeänä pitävien osuus oli jälleen kaikkein korkein vanhimmassa ikäluokassa ja laski ikäluokan nuortuessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sini-Sofia Korkeakangas, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.