University of Oulu

Mikromuovien poistaminen jätevedestä

Saved in:
Author: Huhta, Milla1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Chemistry
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901291099
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huhta, 2019
Publish Date: 2019-01-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Mikromuovit ovat yleinen ja ajankohtainen ongelma ympäristössä ja vesistöissä. Kestävyytensä ansiosta mikromuovit säilyvät ympäristössä pitkään, joten niiden pääsyä ympäristöön tulisi välttää. Mikromuoveilla on useita lähteitä. Kosmetiikka- ja teollisuustuotteet sisältävät primäärisiä mikromuoveja, jotka on tarkoituksellisesti tuotettu pienikokoisiksi muovikappaleiksi. Sekundäärisiä mikromuoveja syntyy suurten muovikappaleiden, kuten ajoneuvojen renkaiden kuluessa. Mikromuovit kulkeutuvat jätevesien ja kaupunkien viemäriverkostojen kautta jätevedenpuhdistamoille ja mahdollisesti edelleen vesistöihin. Mikromuoveja kulkeutuu ympäristöön ja vesistöihin jätevedenpuhdistamoiden lisäksi myös liikenteestä ja maataloudesta. Vesistöissä mikromuovit aiheuttavat mekaanisia, biologisia ja fysiologisia haittoja niitä syöville eliöille. Haitat eivät koske ainoastaan mikromuoveja nielleitä eliöitä, vaan mikromuovit kulkeutuvat ja rikastuvat ravintoketjun mukana eliöltä toiselle. Jotta mikromuoveja ja niiden poistamista jätevedestä voidaan tutkia, mikromuoveja täytyy analysoida kvalitatiivisesti ja kvantitatiivisesti. Mikromuovien analysointiin on olemassa useita menetelmiä, joiden avulla voidaan määrittää mikromuovien sisältämät polymeerit. Mikromuoveja voidaan poistaa jätevedestä jätevedenpuhdistamoissa useilla menetelmillä. Mikromuovien poistamiseen ei kuitenkaan ole standardoituja menetelmiä, joten mikromuovien poistamista jätevedestä on tutkittava lisää.

Tässä tutkielmassa tarkastellaan mikromuovien tavallisimpia lähteitä sekä mikromuovien kulkeutumista jätevedenpuhdistamoihin ja edelleen vesistöihin. Lisäksi käsitellään mikromuovien aiheuttamia vaikutuksia vesieliöille ja veden laadulle. Tutkielmassa esitellään analyysitekniikoita mikromuovien tunnistamiseksi. Esiteltävät analyysitekniikat ovat optinen mikroskopia, FTIR- ja Raman-spektroskopia, Py-GC-MS sekä SEM/EDS. Tutkielmassa esitellään menetelmiä, joilla voidaan poistaa mikromuoveja jätevedestä. Käsiteltävät menetelmät ovat tiheyseroon perustuva erotus, kiekkosuodatus, hiekkasuodatus, korkeapaineflotaatio ja membraanibioreaktori.

see all

Subjects:
Copyright information: © Milla Huhta, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.