University of Oulu

Oppimismotivaation vahvistaminen positiivisen pedagogiikan keinoin

Saved in:
Author: Raappana, Veera1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902011116
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Raappana, 2019
Publish Date: 2019-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintutkielman tarkoitus on selvittää, mitä oppimismotivaatio ja positiivinen pedagogiikka ovat ja miten oppimismotivaatiota voidaan tukea positiivisen pedagogiikan avulla. Tutkimus on toteutettu kvalitatiivisena tutkimuksena ja tutkimusmenetelmänä on käytetty integroivaa kirjallisuuskatsausta. Tutkimuksessa on käytetty suomalaista ja kansainvälistä tieteellistä kirjallisuutta ja tutkimustuloksia. Oppimismotivaatio on voima, joka ohjaa ihmisen käyttäytymistä ja toimintaa oppiakseen. Motivaatio on suorassa yhteydessä oppimiseen. Oppimismotivaatioon vaikuttavat useat seikat muun muassa aikaisemmat kokemukset, ennakoinnit ja odotukset tehtävästä. Myös hyvinvoinnilla ja koetuilla tunteilla on vaikutusta motivaatioon. Positiivinen pedagogiikka on hyvinvointiin ja myönteisiin tunteisiin pohjautuva pedagoginen suuntaus. Sen tarkoitus on tukea hyvinvointia myönteisen vuorovaikutuksen avulla. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä, parantaa ilmapiiriä sekä keskittyä vahvuuksiin ja onnistumisiin. Positiivisen pedagogiikan ajatukset tukevat Ryanin ja Decin (2000) itsemääräämisteorian mukaisia autonomian, pystyvyyden ja yhteenkuuluvuuden kokemuksia, minkä vuoksi positiivisen pedagogiikan avulla voidaan tukea myös oppimismotivaatiota. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteiden vuoksi tutkimustuloksia ei voida yleistää, sillä tarkoitus on tuottaa vain lisää ymmärrystä aiheesta. Positiivinen pedagogiikka on myös suhteellisen tuore tutkimussuuntaus, joten tutkimuksia aiheesta on melko vähän. Lisäksi on syytä huomioida, että suuri osa tutkimuksista on kansainvälisiä, joten kaikkia tutkimustuloksia ei voida tuoda suoraan suomalaiseen yhteiskuntaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Veera Raappana, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.