University of Oulu

Itsetunnon kehittyminen lapsuudessa ja sen tukeminen peruskoulussa

Saved in:
Author: Hooli, Kirsi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902011117
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hooli, 2019
Publish Date: 2019-02-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä tarvitaan monia avaintaitoja, joihin terve itsetunto vaikuttaa myönteisesti. Terve itsetunto lisää sinnikästä yrittämistä, edesauttaa sosiaalisten suhteiden luomisessa sekä lisää kokeilevuutta ja aloitekykyä. Lisäksi sen on havaittu olevan yhteydessä parempaan työllistymis- ja sopeutumiskykyyn sekä onnellisuuteen. Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaan kasvua terveen itsetunnon omaavaksi ihmiseksi. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten itsetunto kehittyy lapsuudessa, miten merkittävät muut ihmiset vaikuttavat siihen ja miten itsetuntoa voidaan tukea peruskoulussa. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena perehtyen monipuolisesti kirjallisuuteen ja tutkimustietoon itsetunnosta kohdistuen erityisesti luokanopettajan työkenttään kuuluvien lasten ja nuoren ikäryhmään (6–13 v.). Sosiaalis-kognitiiviseen teorian mukaan ihmisen ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa muokaten siten jatkuvasti myös ihmisen käsitystä itsestään. Itsetunnon käsite esiintyy teorioissa osittain päällekkäin minäkäsityksen ja itseluottamuksen kanssa. Itsetunnon katsotaan koostuvan yleisestä itsearvostuksesta ja eriytyneistä itsetunnon osista elämän eri alueilla. Matalimmillaan itsetunto on varhaisnuoruudessa, lähtien murrosiän jälkeen uudelleen nousuun. Itsetunnossa on havaittu olevan suhteellisen vakaa, hitaasti muuttuva ja tilannekohtaisesti vaihteleva osa. Vanhempien ja merkittävien muiden ihmisten hyväksyntä ja omat onnistumisen kokemukset kasvattavat itsetuntoa. Lapsen itsetuntoa ja kehittymistä tukee parhaiten auktoritatiivinen eli ohjaava vanhemmuustyyli, missä lapselle tarjotaan rakkautta ja rajoja osoittaen aitoa kiinnostusta lasta kohtaan. Itsetunnon kehitys vaatii johonkin kuulumisen tunnetta ja vertaisilta saatua hyväksyntää. Koulussa itsetuntoa voidaan tukea menetelmillä, jotka kehittävät oppilaan työskentely- ja oppimistapoja, lisäävät itsetuntemusta ja omien ajattelutapojen ja tunteiden tiedostamista. Yhteisöllinen ja osallisuutta tukeva ympäristö sekä rohkaiseva ja myönteinen palaute antavat oppilaalle hyväksytyksi tulemisen tunteen kasvattaen siten hänen itsetuntoaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kirsi Hooli, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.