University of Oulu

Jokien suppojääongelmat ja hyydön torjunta

Saved in:
Author: Keränen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 20
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902061152
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Keränen, 2019
Publish Date: 2019-02-06
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tekniikan kandidaatin tutkintoon liittyvän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää mitä suppojää on ja miten sitä muodostuu jokiuomissa. Lisäksi tavoitteena oli selvittää suppojään aiheuttamia ongelmia ja keinoja hyydöntorjuntaan. Tehtävänä oli myös taulukoida suppojääpatojen esiintymisiä raporteista Pohjois-Savon alueella, jotta nämä tiedot voitiin siirtää sähköiseen tietokantaan. Tehtävän antoi Pohjois-Savon ELY-keskus.

Työssä käydään ensiksi läpi mitä suppojää on ja kerrotaan suppojään muodostumisen merkanismista ja tekijöistä, jotka vaikuttavat suppojään muodostumiseen. Työssä selvitetään myös suppojään aiheuttamat ongelmat tarkastellen ensiksi suppojään vaikutuksia luonnossa ja sitten sen vaikutuksia ihmisten, vesilaitosten ja vesivoimaloiden kannalta. Työssä esitetään myös erilaisia yleisesti hyydöntorjuntaan käytettäviä keinoja, niiden toimintaperiaate ja käytössä huomiotavat asiat. Lopuksi työssä pohditaan suppojääpatojen esiintymisistä kerätyn aineiston pohjalta patojen esiintymiseen vaikuttavia seikkoja sekä suppojääpatojen toistuvuuksia eri vuosiana ja eri alueilla.

Taulukoihin kerättyjen suppojääpatojen esiintymistietojen pohjalta nähdään, että suppojääpadot toistuvat vuosittain lähes samoihin vuodenaikoihin ja lähes samoissa jokien paikoissa. Suppojääpatojen esiintymisessä on myös vuosittaista vaihtelua, johon vaikuttavat esimerkiksi menneen vuoden sateisuus ja lämpötilat. Torjuntakeinoina on käytetty yleisesti räjäytystä, mutta joissain tapauksissa myös uuden uoman avausta.

Problems caused by frazil ice and prevention methods

Abstract

The aim of this bachelor thesis was to study what is frazil ice and how it is formed in rivers. Moreover, the aim was to find out what kind of problems frazil ice can cause and how to prevent these problems. Also, task was to transfer information about occurrences of frazil ice dams in rivers of Northern Savonia from paper report to a table, so the information can be put to database. Task was given by ELY-center of Northern Savonia.

In this thesis, I first explain what frazil ice is and explain what mechanisms and factor control frazil ice forming. In the thesis I also explain what problems frazil is causing in nature and to humans, water treatment plants and hydropower. I also give information about commonly used methods for prevention of frazil ice and how these methods work and what should be considered when using these methods. Lastly, I reflect what factors influence on appearances and repeating formation of frazil ice dams based on the information I gathered from reports about frazil ice dam appearances.

Based on the data collected we can see that frazil ice dams are almost forming annually at same time of year and almost in same places in the river. In formation of frazil ice dams there also seasonal variances depending on for example amount of rain and temperature on that year. Most common removal method of frazil ice is use of explosives but sometimes opening of new side stream is also used.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Keränen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.