University of Oulu

Liikunta maahanmuuttajapoikien harrastamisen ja kotoutumisen kenttänä

Saved in:
Author: Leino, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 89
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902091180
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Leino, 2019
Publish Date: 2019-02-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Kielinen, Marko
Takalo, Susanna
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma tehtiin kasvavan maahanmuuton synnyttämästä tarpeesta tutkia kotoutumista. Liikunnan ajatellaan edistävän kotoutumista ja sitä käytetään usein kotoutumisen välineenä. Tutkielman tarkoituksena oli selvittää, miten nuoret kuvaavat liikunnan ja erityisesti jalkapallon merkityksiä kotoutumiselle. Tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä maahanmuuttajapoikien liikunnan harrastamisesta ja kotoutumisesta sekä niiden vaikutuksista toisiinsa.

Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimivat akkulturaatioteoria ja kotimainen kotoutumisen teoria. Kotoutumisen teorian käytäntöön vie laaja katsaus aiempaan tutkimukseen liikunnan vaikutuksista kotoutumiseen. Maahanmuuttaja-käsitteen määritelmää problematisoidaan useista eri näkökulmista. Maahanmuuttaja-käsite on toisaalta kuvaava käsite muuttohistorian omaavasta henkilöstä, mutta myös yleistävä käsite, kun kyseessä on heterogeeninen ryhmä. Teoriaosassa käsitellään lisäksi liikuntasuhteen rakentumista, ihmisen psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista ulottuvuutta, sekä maahanmuuttajalasten ja -nuorten liikunnan harrastamista.

Tutkielman kuusi teemahaastattelua on toteutettu yhteistyössä Oulun diakonissalaitoksen hallinnoiman ja STEA:n rahoittaman PAKU-hankkeen jalkapallojoukkueen kanssa. Haastateltavaksi saatiin kuusi joukkueessa pelaavaa monikulttuurisen taustan omaavaa pelaajaa, jotka olivat iältään 13−17-vuotiaita. Hanke voi käyttää tätä tutkielmaa raportissaan. Haastatteluja analysoitiin sisällönanalyysia hyödyntäen.

Liikunnan monipuolisuus todettiin tässä tutkielmassa erottavan ensimmäisen ja toisen polven maahanmuuttajien liikunnan harrastamista. Se voitiin yhdistää liikuntasuhteen kehittymiseen eri ympäristöissä. Yhdistävänä tekijänä harrastamisessa on liikuntasuhteen nykytila sille annettujen merkitysten, merkityksellisyyden ja perheen tuen kautta. Liikunnan mahdollisuus kotoutumiseen on todettu tässä ja aiemmassa tutkimuksessa välineelliseksi. Liikuntaan liitettävät kotoutumiseen vaikuttavat seikat jaettiin fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle tasolle. Aiempien tutkimusten tapaan tässä todettiin integraation olevan yleisin tapa kotoutua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Leino, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.