University of Oulu

”Tänään teijän lapsi on syönyt ihan hyvin” : ruokailusta ja ruoasta keskustelu varhaiskasvatuksessa huoltajien ja henkilöstön välillä

Saved in:
Author: Lepistö, Heidi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 55
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902091185
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lepistö, 2019
Publish Date: 2019-02-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Pekkarinen, Asko
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradun tarkoituksena on tutkia millaisia tapoja varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja lasten huoltajilla on keskustella lasten ruokailusta ja tarjotusta ruoasta. Varhaiskasvatuksen ruokailulla nähdään olevan monia vaikutuksia lapseen. Ruokailu vaikuttaa lapsen hyvinvointiin, kasvamiseen ja kehittymiseen kokonaisvaltaisesti. Lisäksi varhaisiässä muodostuu lapsen ruokatottumukset ja perusta myöhemmälle ruokakäyttäytymiselle ja terveydelle. Varhaiskasvatuksessa on tutkittu paljon huoltajien ja henkilöstön välistä yhteistyötä, mutta juuri tästä näkökulmasta tutkimusta ei ole tehty. Tutkimukseni kohdistuu siis varhaiskasvatuksen kasvatusyhteistyön yhteen aihealueeseen.

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, johon aineisto kerättiin Facebookissa Lasten kanssa askartelevien ideapankki -ryhmässä varhaiskasvatuksessa työskenteleviltä ja huoltajilta, joiden lapsi tai lapset ovat varhaiskasvatuksessa. Aineisto kerättiin avoimella kyselylomakkeella, jossa vastaajat kertoivat kyselyn teemoista vapaasti kirjoittaen. Tutkimukseeni osallistui 65 huoltajaa ja 40 henkilöstön jäsentä päiväkodeista ja perhepäiväkodeista niin kunnalliselta, kuin yksityiseltä puolelta. Aineiston analysoin sisällönanalyysillä sekä hyödynsin aineiston kvantifiointia.

Tutkimukseni keskeisinä tuloksina ilmeni, että ruokailusta ja ruoasta keskustellaan osana lapsen kokonaisvaltaista arkea, mainintapuheena, allergia ja huolipainottuneesti, poikkeustilannepuheena ja positiivisesta näkökulmasta. Lisäksi ilmeni, että joissakin varhaiskasvatuspaikoissa ei keskustella ollenkaan ruoasta ja ruokailusta. Ruokailusta ja ruoasta keskustelu on sen kertomista mitä lapsi on syönyt ja minkä verran lapsi on syönyt. Lisäksi keskusteluissa käydään läpi lapsen ruokailutaitoja, käytöstapoja, kehitystä sekä mahdollisia ruokailun haasteita. Eri keskustelutyypeissä nämä aihealueet saavat erilaisia painotuksia. Varhaiskasvatuksessa tarjottavasta ruoasta on mielipiteitä ja kehitysehdotuksia sekä huoltajilla että henkilöstöllä, mutta näistä keskustelu on vähäistä henkilöstön ja huoltajien välillä.

Avoimen ja monipuolisen keskustelun kautta saavutetaan varhaiskasvatuksen ruokailulle asetetut tavoitteet, jotka koskevat ruokakasvatusta, lasten kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Varhaiskasvatuksen ruokailulla on mahdollisuus tasoittaa perhetaustoista johtuvia terveyseroja ja jotta tämäkin tavoite täyttyisi, keskustelun ruoasta ja ruokailusta on oltava monipuolista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Heidi Lepistö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.