University of Oulu

Työhön perehdyttäminen ja sen hyvät käytännöt

Saved in:
Author: Ahonen, Juho1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Industrial Engineering and Management
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902121191
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ahonen, 2019
Publish Date: 2019-02-14
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa keskitytään työtehtävien perehdytykseen, jota käsitellään turvallisuuden näkökulmasta, sekä tarkastellaan turvallisuudesta ja hyvinvoinnista epäsuorasti muodostuvaa toimintaa parantavia tekijöitä. Ydinvoima-ala on todettu korkean työturvallisuuden alaksi, joten tutkielmassa on otettu ydinturvallisuusohjeet käsittelemään ydinvoima-alan kokemuksien pohjalta laadittuja säädöksiä, sekä miten näitä säädöksiä voidaan hyödyntää muilla toimialoilla.

Tutkielmasta on jätetty pois käytäntöihin perehdyttäminen työn laajuuden ja tarkoituksenmukaisuuden takia. Koulutuksen ja kehittämisen tarkoitus on antaa työntekijöille tarvittavat taidot työtehtäviensä toteuttamiseen sekä tarpeelliset kehittymismahdollisuudet. Tätä tutkielmaa pystytään käyttämään sovellettuna myös työpaikan käytäntöihin perehdyttämiseen.

Yleisenä ongelmana on, että perehdyttäminen tehdään kevyesti, vaikka perehdyttämisellä rakennetaan pohja henkilöstön tuottavuudelle. Tutkielmassa käydään läpi yleisiä asioita, joita henkilön perehdytyksessä tulee huomioida ja joita on hyvä toiminnankehityksen kannalta harjoittaa, unohtamatta laissa määriteltyjä kohtia.

Perehdytyksen tarkoituksena on kouluttaa työntekijä toimimaan turvallisesti ja itsenäisesti. Perehdytystä arvioitaessa tulee pohtia perehdytyksen ajankäytön, kustannusten sekä laajuuden keskinäisiä riippuvuuksia ja näiden priorisointeja.

Tutkielmassa korostuvat dokumentoinnin edut toistuvassa työskentelyssä — hyvin tehdyllä dokumentoinnilla helpotetaan tulevaa työtä. Työhön perehdyttämisessä dokumentoinnilla pystytään hyödyntämään aiempia kokemuksia, toistamaan hyväksi todettuja tapoja, sekä todentamaan perehdytyksen aikaiset tapahtumat. Dokumentoitua tekemistä on helpompi analysoida ja kehittää.

Koska perehdyttäminen on henkilöstön kehittämisen kulmakivi, sitä parantamalla voidaan tehdä yksinkertainen, mutta suuri investointi työkyvykkyyden parantamiseksi. Työkyvykkyyden kehitys kuvastuu organisaation tulokseen.

Hyvät käytännöt ovat kehittyneen organisaation potentiaalisia kehitysalueita. Organisaation osatessa perusteet työhön perehdyttämisestä, voidaan toimintaa tehostaa hyvien käytäntöjen integroimisella jo olemassa oleviin käytäntöihin.

Abstract

The thesis focuses on the introduction of the work tasks, which is discussed in the work from the point of view of safety, as well as the factors that improve the activity indirectly formed from safety and wellness. The nuclear power industry has been identified as a high occupational safety area in Finland, so the thesis introduces nuclear safety guidelines for dealing with legislation developed, on the basis of experience of the nuclear industry, and how these regulations can be used in other industries.

In the thesis, the introduction of practicalities hasn’t been reviewed for focus and length of thesis. The purpose of education and development is to provide employees with the skills they need to fulfill their duties, and the development skills they need. This thesis can also be used applied to introduction of practicalities.

The general problem is that the introduction is done lightly, even though the introduction can be used to build a base for better employee productivity. The thesis examines general issues, that should be taken into focus in a person’s introduction and is good for the development of activities without forgetting the points defined in the law.

The purpose of introduction is to train the employee to work safely and independently. When evaluating the introduction, the prioritization of time, costs and scope and their inter-dependencies should be considered.

The thesis emphasizes the benefits of documentation in recurring work — well-documented documentation to facilitate future work. Documentation on job orientation can be used to present on past experiences, repeat good practices, and to verify events during orientation. Documented procedures are easier to analyze and develop.

As introduction is the cornerstone of staff development, improving it can make a simple but great investment to improve working capability. Capability development is reflected in the organization’s performance.

Good practices are potential development areas for a more advanced organization. In part of the organization, the basics of inducing work can be enhanced by integrating good practices into existing practices.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juho Ahonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.