University of Oulu

Esiopetuksen pedagogiset oppimisympäristöt päiväkodeissa ja kouluissa

Saved in:
Author: Heikkilä, Jessica1; Latvala, Emma-Pieta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 81
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902121192
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Heikkilä; E.-P. Latvala, 2019
Publish Date: 2019-02-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kyrönlampi, Taina
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimme ja vertailimme esiopetuksen pedagogisia oppimisympäristöjä päiväkoti- ja koulukonteksteissa. Tutkimuskysymyksenä on millaisia ovat esiopetuksen pedagogiset oppimisympäristöt päiväkodeissa ja kouluissa. Aikaisempien havaintojemme perusteella olimme epävarmoja tasa-arvoisen esiopetuksen toteutumisesta eri konteksteissa, jonka vuoksi koimme aiheen tärkeäksi. Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineiston keräsimme teemahaastatteluilla. Haastatteluihin osallistui kuusi esiopetuksen opettajaa.

Teoriaosuudessa avaamme oppimisympäristön käsitettä ja tarkastelemme esiopetusta pedagogisen oppimisympäristön näkökulmasta. Pedagogisessa oppimisympäristössä keskityimme tarkastelemaan erityisesti ulkoisia vaikuttavia tekijöitä, toimintaa ja vuorovaikutusta. Ulkoisia tekijöitä ovat päiväjärjestys, ryhmäkoko sekä fyysiset tilat ja käytettävissä olevat välineet. Toimintaan liittyen käsittelemme suunnittelua, toteutusta ja arviointia. Tutkimme vuorovaikutusta esiopetuksessa ja yhteistyötä vanhempien kanssa sekä koulun ja päiväkodin välillä.

Opettaja luo pedagogista oppimisympäristöä. Suunnittelun pohjana toimivat kaikki edellä mainitut pedagogiseen oppimisympäristöön vaikuttavat tekijät. Suunnittelu ohjaa millaista opetusta lapset saavat ja miten opettaja toimii. Ryhmäkoko vaikuttaa siihen, kuinka opettaja pystyy huomioimaan jokaisen lapsen kehityksen yksilöllisesti. Esiopetuksessa yhteisten tavoitteiden lisäksi jokaisella lapsella on yksilölliset tavoitteet, jotka laaditaan yhdessä vanhempien kanssa. Arviointi tulee toteuttaa peilaten asetettuihin tavoitteisiin.

Esiopetuskontekstien välillä oli eroja, mutta laadullisesti esiopetus on tasa-arvoista kummassakin kontekstissa. Esiopetuksen toteutumiseen vaikuttavia tekijöitä on monia, sillä niin konteksti, esiopetuksen opettaja kuin ryhmä vaikuttavat siihen millaista esiopetus on. Esiopetuksen yhdenvertaisuutta lisää esiopetussuunnitelma, jonka mukaan esiopetuksen opettaja suunnittelee toimintaa. Tasavertainen esiopetus on jokaisen lapsen oikeus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jessica Heikkilä; Emma-Pieta Latvala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.