University of Oulu

”Minun luokassa halataan ja jutellaan paljon--.” : noviisiopettajien kertomuksia pedagogisesta hyvinvoinnista

Saved in:
Author: Huhtala, Maiju1; Pöyhtäri, Anna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.8 MB)
Pages: 69
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902121195
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Huhtala; A. Pöyhtäri, 2019
Publish Date: 2019-02-15
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Puroila, Anna-Maija
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksemme selvittää noviisiopettajien pedagogiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä narratiivisen tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksemme tavoitteena on lisätä tietoa opettajien pedagogisesta hyvinvoinnista ja siitä, miten koulutus ja työyhteisö voivat tukea noviisiopettajaa työelämään siirtyessä. Tutkimuskysymyksemme ovat 1) Mitkä tekijät vaikuttavat opettajien pedagogiseen hyvinvointiin? 2) Miten pedagogista hyvinvointia tukeva vuorovaikutus näkyy noviisiopettajien kertomuksissa?

Tutkimuksessamme pedagoginen hyvinvointi ymmärretään työhyvinvoinnin yhtenä osa-alueena, jossa korostuu oppimisen ja vuorovaikutuksen näkökulma. Sama näkökulma rakentaa tutkimuksemme taustalla olevan opettajuuden ilmiön. Lisäksi opettajuuteen liittyy vastuu ja eettiset kysymykset. Tutkimuksessamme tarkastelemme pedagogista hyvinvointia noviisiopettajien kertomusten näkökulmasta.

Tutkimuksemme aineisto koostuu viiden noviisiopettajan kirjoittamista päiväkirjamerkinnöistä eli kertomuksista. Kertomukset analysoimme aineistolähtöisesti temaattisen narratiivien analyysin keinoin luokittelemalla ne hyvinvoinnin näkökulmasta ala- ja yläteemoihin. Tutkimustulokset rakentuvat yläteemoista, jotka ovat vuorovaikutus, hallinta, ammatillisuus ja henkilökohtaiset voimavarat.

Noviisiopettajien pedagogiseen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat työssä olevat vuorovaikutussuhteet, opettajien tunne työn hallinnasta, saatavilla olevat resurssit, voimavaratekijät sekä ammatillisuus. Kertomuksissa pedagogista hyvinvointia tukeva vuorovaikutus rakentuu välittämiseen ja myönteisyyteen perustuvaan suhteeseen. Tutkimuksessamme kuuluu aineistomme noviisiopettajien ääni ja heidän kokemuksensa. Tämä lisää ymmärrystä työuraa aloittaneiden opettajien hyvinvointia tukevista tekijöistä. Pedagogisen hyvinvoinnin mukaisesti hyvinvointipuheessa tulisi näkyä opettajien toimijuuden korostaminen ja mahdollisuus ammatilliseen kehittymiseen. Vastuu hyvinvoinnista ei ole yksilöllä itsellään vaan se rakentuu yhteisössä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maiju Huhtala; Anna Pöyhtäri, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.