University of Oulu

Kasvatustieteellisen osaamisen merkitys ammatillisissa opettajaopinnoissa opiskelijan kokemana

Saved in:
Author: Pihlaja, Jenni-Sofia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 64
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201902191219
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-S. Pihlaja, 2019
Publish Date: 2019-02-19
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Suorsa, Teemu
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Reviewer: Pikkarainen, Eetu
Hintsanen, Mirka
Muukkonen-van der Meer, Hanni-Mari
Description:

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa vertailen yliopiston ja ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämiä kasvatustieteen opintoja (10 opintopistettä) keskenään Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoiden kokemuksien perusteella. Kokemukset on kerätty itsearviointilomakkeella, jonka opiskelijat tekevät opintojen alussa, opintojen keskivaiheessa ja opintojen lopussa. Tutkimukseni itsearviointilomake on opintojen lopussa tehty ja opiskelijat ovat vastanneet yhteen kysymykseen kasvatustieteen opintoja koskien. Itsearviointilomakkeen vastaukset ovat vuosilta 2013–2017, lomakkeeseen vastanneet opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa vuosina 2000–2006 ja 2008–2016 ja opiskelijat ovat suorittaneet kasvatustieteen opinnot viimeistään vuonna 2016. Tutkimus on teorialähtöinen sisällönanalyysi.

Tutkimuksen teemoja ovat osaamisen kehittyminen, opettajan ammatillinen osaaminen, oppiminen ja opettajan ammatillinen kehittyminen. Osaamisen kehittyminen näkyi osaamisen käsitteen ymmärryksenä ja oman osaamisen kehittymisenä. Opettajan ammatillisessa osaamisessa opiskelijat kokivat oman osaamisen lisääntyneen kasvatustieteiden opintojen myötä. Oppiminen näkyi opiskelijoiden itsetutkiskeluna kasvattajan roolissa. Opettajan ammatillisessa kehittymisessä tietoja ja taitoja hyödynnettiin kasvatustieteen opintojen jälkeen.

Yliopiston ja ammatillisen opettajakorkeakoulun järjestämissä kasvatustieteen opinnoissa on eroavaisuuksia Oulun ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoiden kokemusten mukaan. Kasvatustieteen opinnot yliopistossa suorittaneet opiskelijat kokivat opintojen olleen teoreettisia, joista ei saa uusia työkaluja käytäntöön. Kasvatustieteellinen osaaminen integroituu ammattipedagogiseen osaamiseen vastauksissa, joissa opiskelijat osaavat yhdistää kasvatustieteen osaksi opetustyötään hyvin ja se näkyy vastauksissa esimerkiksi opetuksen monipuolistumisena.

The meaning of pedagogical competence in professional teacher education experienced by students

Abstract

In this study, I compare educational studies (10 credits) arranged by the university and the school of professional teacher education. The comparison is based on experiences of students of the school of professional teacher education in Oulu. Experiences have been collected by a self-evaluation form, that students filled in at the start, middle and end of studies. The self-evaluation form used in my study is from the end of studies and students have answered one question about educational studies. Answers are from years 2013–2017, students who have answered have started their studies between years 2000–2006 and 2008–2016 and students have completed their studies by 2016. This study is theory-based content analysis.

Themes of this study are progression of competence, teacher’s professional competence, learning and teachers professional progression. Progression of competence appeared as understanding the concept of competence and experienced competence development. Regarding teacher’s professional competence students experienced that their competences developed based on the engagement in educational studies. Learning appeared as student’s self-reflection about the role of an educator. Utilization of knowledge and skills after educational studies was described as part of teacher’s professional development.

Educational studies arranged by University and school of professional teacher education seem to differ according to experiences of students of the school of professional teacher education in Oulu. Students who completed educational studies in University thought the studies were too theoretical and hard to implement in practice. Competence in educational science was integrated in professional pedagogical competence in responses where students described that they could combine educational science as part of their teaching. This appeared in the responses for example as diversification of teaching.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni-Sofia Pihlaja, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.